Amstel­veen legt pri­o­ri­teit bij groen in de stad

Het col­le­ge van B en W in Amstel­veen gaat, gezien de ver­an­der­de financiële omstan­dig­he­den, snij­den in beheer en onder­houd van groen bin­nen bestaand bebouwd gebied. Voor inves­te­rin­gen in nieu­we pro­jec­ten bui­ten het bestaand gebied, is de komen­de vier jaar zeker geen ruim­te. De pri­o­ri­teit ligt nu bij bestaand groen in de stad.

Lie­ver richt B en W hun aan­dacht op (speel)mogelijkheden in groen voor kin­de­ren en vol­was­se­nen dicht bij huis dan recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den ver­der weg in de pol­der, zoals bij het pro­ject waar de Stich­ting Bescher­mers Amstel­land ons € 950.000,00 voor vraagt.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Amstel­veen