300 nieu­we bomen voor het Dracht­ster­plein in Leeu­war­den

De gemeen­te Leeu­war­den plant cir­ca 300 bomen op en rond het Dracht­ster­plein. Het zijn gro­te bomen (Turk­se mosei­ken, iepen, ker­sen en vel­des­doorns) die met behulp van kra­nen wor­den geplant. Het plan­ten van de bomen is live te vol­gen via de web­cam op het Dracht­ster­plein. Bron: Leeuwarden.nl  

Aan­leg ‘groene’ laan in Leeu­war­den

Uiter­lijk begin vol­gend jaar wil Leeu­war­den begin­nen met de aan­leg van de Over­ijs­sel­sel­aan, de nieu­we weg tus­sen de stad en Werp­ster­hoek. De Over­ijs­sel­sel­aan krijgt een ‘groene omge­ving’. Langs de weg wor­den hagen geplant en er komen vier- tot vijf­hon­derd bomen. Het groe­ne karak­ter van de nieu­we weg is ook de reden voor de naams­ver­an­de­ring van […]

Medisch Cen­trum Leeu­war­den plant 65 bomen voor leef­ba­re omge­ving

Het Medisch Cen­trum Leeu­war­den (MCL) heeft het ini­ti­a­tief geno­men de Hen­ri Dunant­weg, de toe­gangs­weg tot het zie­ken­huis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te plan­ten. Op vrij­dag 11 novem­ber, de Dag van de Duur­zaam­heid, plant wet­hou­der Isa­bel­le Diks samen met ver­te­gen­woor­di­gers van MCL, AOC en gemeen­te de eer­ste vier iepen. Het ini­ti­a­tief om de Hen­ri Dunant­weg […]

Leeu­war­den gaat voor groen met een gou­den ster

Leeu­war­den doet mee aan de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Samen met Mep­pel en Erme­lo is Leeu­war­den geno­mi­neerd voor de groen­ste stad van Neder­land 2011. Om ieder­een te laten zien dat de Frie­se hoofd­stad mee­doet, plaatste wet­hou­der Isa­bel­le Diks het deel­ne­mers­bord op een mar­kan­te plaats in Leeu­war­den, tegen­over het cen­traal sta­ti­on. Om de gou­den ster te […]

Leeu­war­den wil haast met groen in stad

De gemeen­te Leeu­war­den moet een groe­ne stad wor­den. De gemeen­te­raad wil niet lan­ger dat groen wijkt voor beton, ste­nen en asfalt. Er moe­ten veel en mooie bomen en strui­ken bij­ko­men. De frac­ties in de raad, onlangs bij­een, had­den maar één bood­schap: er moet meer groen komen en snel. De ambi­tie om meer bomen, strui­ken en […]

Gemeen­te Leeu­war­den sub­si­di­eert groe­ne daken

Sinds mei 2009 geeft de gemeen­te Leeu­war­den sub­si­die voor de aan­leg van groe­ne daken. De Frie­se gemeen­te sti­mu­leert alleen exten­sie­ve groe­ne daken (mos­sen, vet­plan­ten en krui­den), omdat deze daken min­der onder­houd ver­lan­gen.Daar­naast is de belas­ting van exten­sie­ve daken gerin­ger dan bij inten­sie­ve groe­ne daken. Een ander voor­deel is dat de dak­con­struc­tie in de mees­te geval­len […]