Leeu­war­den gaat voor groen met een gou­den ster

Leeu­war­den doet mee aan de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Samen met Mep­pel en Erme­lo is Leeu­war­den geno­mi­neerd voor de groen­ste stad van Neder­land 2011. Om ieder­een te laten zien dat de Frie­se hoofd­stad mee­doet, plaatste wet­hou­der Isa­bel­le Diks het deel­ne­mers­bord op een mar­kan­te plaats in Leeu­war­den, tegen­over het cen­traal sta­ti­on.

Om de gou­den ster te krij­gen, komt er in het begin van de zomer een jury de hele dag schou­wen en geeft een beoor­de­ling. De prijs­uit­rei­king vindt eind okto­ber plaats. Leeu­war­den gaat natuur­lijk voor de eer­ste plaats: Groen met een gou­den ster.

Nati­o­na­le wed­strijd
De nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le is een samen­wer­kings­ver­band tus­sen de Stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land en het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche zaken, Land­bouw & Inno­va­tie. De Enten­te Flo­ra­le is een jaar­lijk­se groe­ne com­pe­ti­tie voor ste­den, klei­ne ste­den en dor­pen om de titel groen­ste stad en dorp van Neder­land. Met deze nati­o­na­le wed­strijd wil de stich­ting het gro­te belang van het ech­te groen onder de aan­dacht bren­gen.

 

Bron:
Gemeen­te Leeu­war­den