‘Een goe­de, leef­ba­re stad, is een groe­ne stad’

Het ver­bin­den van par­ken, oevers en natuur­ge­bie­den in Amster­dam is van groot belang voor de aan­we­zig­heid van een gro­te ver­schei­den­heid van die­ren en plan­ten in de stad. Een goe­de bio­di­ver­si­teit is vol­gens D66 essen­ti­eel voor het leven in de stad. “Een goe­de, leef­ba­re stad, is een groe­ne stad”. Amster­dam heeft alle wegen, via­duc­ten, kades en […]

Medisch Cen­trum Leeu­war­den plant 65 bomen voor leef­ba­re omge­ving

Het Medisch Cen­trum Leeu­war­den (MCL) heeft het ini­ti­a­tief geno­men de Hen­ri Dunant­weg, de toe­gangs­weg tot het zie­ken­huis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te plan­ten. Op vrij­dag 11 novem­ber, de Dag van de Duur­zaam­heid, plant wet­hou­der Isa­bel­le Diks samen met ver­te­gen­woor­di­gers van MCL, AOC en gemeen­te de eer­ste vier iepen. Het ini­ti­a­tief om de Hen­ri Dunant­weg […]

Wenen blijft meest leef­ba­re stad ter wereld

Voor het twee­de jaar op rij is Wenen uit­ge­roe­pen tot Meest Leef­ba­re Stad Ter Wereld door het gere­pu­teer­de advies­bu­reau Mer­cer. De Oos­ten­rijk­se hoofd­stad bestaat voor bij­na de helft van de stad uit groen en par­ken. “Wenen heeft alle voor­de­len van een gro­te stad, en tege­lijk alle voor­de­len van het plat­te­land” , zegt Mar­tin Hol­lin­ger. Typisch […]

Mul­ti­func­ti­o­ne­le stads­land­bouw voor leef­ba­re ste­den

Stads­land­bouw is moge­lijk een ant­woord op ste­de­lij­ke zor­gen als gebrek aan groen, rust, ruim­te, duur­zaam­heid en cohe­sie. Meer dan de helft van de wereld­be­vol­king leeft in ste­den, in Neder­land zelfs al ruim twee­der­de van de bevol­king. In de komen­de decen­nia zal dit aan­deel ver­der groei­en. Ste­den staan voor een gro­te opga­ve. Hoe deze groei opvan­gen […]

Stads­par­tij Leef­baar Utrecht wil een groe­ne en leef­ba­re stad

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Stads­par­tij Leef­baar Utrecht dat onlangs geschre­ven is voor de peri­o­de 2010 – 2014, staat onder meer dat de par­tij van Utrecht een gezon­de, groe­ne, vei­li­ge en echt leef­ba­re stad wil maken. De par­tij heeft in het pro­gram­ma onder meer het hoofd­stuk ´Zuinig met groen´ opge­no­men. Hier­over staat het vol­gen­de geschre­ven: “Stedelijke […]

Leef­ba­re stad, groe­ne stad?

Ver­slag van het LNV Con­su­men­ten­plat­form dat in juni 2007 sprak over Leef­ba­re stad, groe­ne stad? Voor veel con­su­men­ten is het groen in hun wijk niet aan­trek­ke­lijk genoeg of niet op de juis­te manier inge­richt.In het beleids­dos­sier van het Con­su­men­ten­plat­form LNV Leef­ba­re stad, groe­ne stad? wordt het hui­di­ge beleid voor Groen in (en om) de stad […]