Vrou­wen en het Neder­land­se land­schap

Wat is de rol van vrou­wen in het Neder­land­se land­schap? In de nieuw­ste edi­tie van vak­blad Groen wordt uit­ge­breid stil­ge­staan bij de rol van de vrouw in het Neder­land­se land­schap. Auteur Anne Mie­ke Bac­ker publi­ceert een boek en vraagt zich na gron­di­ge research af waar­om ons altijd wordt ver­teld dat door toe­doen van één vrouw […]

Het ver­nieuw­de Oos­ter­park is klaar voor de toe­komst

In gesprek met Edwin San­t­ha­gens van Buro Sant en Co Zater­dag a.s. wordt in Amster­dam de offi­ci­ë­le ope­ning van het ver­nieuw­de Oos­ter­park gevierd. Land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau Sant en Co, onder ande­re bekend van het Dak­park Rot­ter­dam en Park Fran­ken­dael in Amster­dam, heeft dit nieu­we stads­park ont­wor­pen. Land­schaps­ar­chi­tect Edwin San­t­ha­gens ver­telt enthou­si­ast over dit pro­ject ‘Ver­dub­be­ling Oos­ter­park’ waar […]

Prijs voor excel­len­te ‑groe­ne- zorg­ar­chi­tec­tuur

De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Het kan gaan om nieuw­bouw, her­be­stem­ming, reno­va­tie van een gebouw of om een gebieds­ont­wik­ke­ling van een ensem­ble van gebou­wen, waar­van mini­maal één gebouw is vol­tooid. Ieder­een kan een pro­ject voor­dra­gen: opdracht­ge­vers, ont­wer­pers, zorg­pro­fes­si­o­nals, […]

Groe­ne Stad filo­so­fie slaat ook aan in Chi­na

Vori­ge maand bracht Henk Raaij­ma­kers, LTO- en tevens iVer­­de-bestuurs­­lid, een bezoek aan de Chi­ne­se ste­den Nan­jing en Shang­hai. Hij was daar op uit­no­di­ging van enke­le gro­te Chi­ne­se orga­ni­sa­ties die zich bezig­hou­den met land­schaps­ar­chi­tec­tuur en groe­ne ste­de­lij­ke ver­nieu­wing. Aan de hand van enke­le pre­sen­ta­ties heeft Raaij­ma­kers de Neder­land­se aan­pak bin­nen het kader van de Groe­ne Stad […]

Tuin van het jaar is bekend!

De vak­ju­ry van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG heeft de eigen­tijd­se land­schaps­tuin / natuur­tuin van de fami­lie San­ders in Dalen geko­zen tot ‘Tuin van het Jaar 2015’. Deze tuin is aan­ge­legd door Reu­vers Buro voor Groe­ne Ruim­tes in Aal­den. De publieks­prijs gaat naar de archi­tec­to­ni­sche moder­ne tuin van de fami­lie Teeuw­sen in Aal­ten, gemaakt door Hove­niers­be­drijf Esse­link in […]