Prijs voor excel­len­te ‑groe­ne- zorg­ar­chi­tec­tuur

De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Het kan gaan om nieuw­bouw, her­be­stem­ming, reno­va­tie van een gebouw of om een gebieds­ont­wik­ke­ling van een ensem­ble van gebou­wen, waar­van mini­maal één gebouw is vol­tooid. Ieder­een kan een pro­ject voor­dra­gen: opdracht­ge­vers, ont­wer­pers, zorg­pro­fes­si­o­nals, zor­gon­der­ne­mers, par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tief­ne­mers, cor­po­ra­ties, ont­wik­ke­laars, gemeen­ten en gebrui­kers.
Aan­mel­den en inzen­den kan hier tot 30 sep­tem­ber 2015.
Doel­stel­ling 2016
De Hedy d’Ancona-prijs voor excel­len­te zorg­ar­chi­tec­tuur heeft als doel­stel­ling bekend­heid te geven aan voor­beel­di­ge archi­tec­tuur in de zorg bij alle betrok­ken par­tij­en: opdracht­ge­vers, archi­tec­ten, zorg­pro­fes­si­o­nals, zorg­ver­ze­ke­raars, over­he­den, cli­ën­ten en ont­wer­pon­der­wijs.
Het zorg­land­schap ver­an­dert snel. De insti­tu­ti­o­ne­le zorg beperkt zich tot steeds zwaar­de­re vor­men van zorg en men­sen met een zorg­vraag wonen lan­ger thuis. Het aan­tal niet-con­ven­ti­o­ne­le opdracht­ge­vers dat eigen ini­ti­a­tief toont, neemt toe. Daar­naast heb­ben tech­no­lo­gi­sche inno­va­ties gro­te impact op de orga­ni­sa­tie van zorg. Het is van groot belang dat hoog­waar­di­ge archi­tec­tuur bin­nen deze ver­an­de­ren­de zorg­op­ga­ve op de agen­da staat en dat (nieu­we) zorg­con­cep­ten en huis­ves­ting elkaar ver­ster­ken.
Hedy d’An­co­na
De prijs draagt de naam van Hedy d’An­co­na, die als minis­ter van Wel­zijn, Volks­ge­zond­heid en Cul­tuur (1989–1994) ver­ant­woor­de­lijk was voor het opzet­ten van het suc­ces­vol­le rijks­ar­chi­tec­tuur­be­leid. Zij is ruim vijf­en­twin­tig jaar actief betrok­ken bij het bou­wen voor de zorg­sec­tor.
Vori­ge edi­ties
De Hedy d’Ancona-prijs, bestemd voor een excel­lent zorg­pro­ject, is eer­der uit­ge­reikt in 2010, 2012 en 2014. De prijs is geen doel op zich, maar een mid­del om aan­dacht te vra­gen voor de moge­lijk­he­den om de omge­ving van men­sen die zorg ont­van­gen en ver­le­nen aan­zien­lijk te ver­be­te­ren.