Tuin van het jaar is bekend!

De vak­ju­ry van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG heeft de eigen­tijd­se land­schaps­tuin / natuur­tuin van de fami­lie San­ders in Dalen geko­zen tot ‘Tuin van het Jaar 2015’. Deze tuin is aan­ge­legd door Reu­vers Buro voor Groe­ne Ruim­tes in Aal­den. De publieks­prijs gaat naar de archi­tec­to­ni­sche moder­ne tuin van de fami­lie Teeuw­sen in Aal­ten, gemaakt door Hove­niers­be­drijf Esse­link in De Heur­ne. Op zater­dag 28 febru­a­ri wer­den de prij­zen uit­ge­reikt door Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, tij­dens een druk­be­zoch­te vak­mid­dag op de beurs Tui­nIdee in ’s‑Hertogenbosch.
Hele jaar mooi
De jury spreekt bij de win­nen­de tuin van Reu­vers Buro voor Groe­ne Ruim­tes over “een tuin die ruim­te, rust, vrij­heid en levens­lust ademt. Een weel­de­ri­ge wil­de wei­de geeft een magisch gevoel. Hove­nier en klant heb­ben samen een tuin bedacht die tegen rela­tief lage kos­ten is aan­ge­legd en met zorg­vul­dig beheer ieder jaar mooi­er wordt. De tuin is onder­houds­vrien­de­lijk met veel ruim­te voor ver­wil­de­ring. Opval­len­de ele­men­ten zijn een zit­hoek op een heu­vel en een prach­ti­ge natuur­lij­ke zwem­vij­ver. Het geheel is duur­zaam en eco­lo­gisch opge­zet met veel aan­dacht voor bio­di­ver­si­teit en loopt naad­loos over in het Drent­se land­schap. De tuin is het hele jaar door mooi en ver­an­dert per week.”
Publieks­prijs naar Aal­ten
Via Facebook heeft de archi­tec­to­ni­sche moder­ne tuin in Aal­ten van Hove­niers­be­drijf Esse­link de mees­te stem­men van het publiek gekre­gen. De vak­ju­ry noemt deze tuin “modern en strak. Huis en tuin zijn goed op elkaar afge­stemd. Mooie onder­de­len zijn de spie­gel­vij­ver en het rit­me van de hagen met de weel­de­ri­ge bor­der erach­ter. De beplan­ting is afwis­se­lend en goed op elkaar afge­stemd waar­bij de meer­stam­mi­ge bomen goed zijn geko­zen. De tuin straalt per­fec­tie en vak­man­schap uit.”
Beeld en oor­kon­de
De win­naars ont­van­gen prij­zen als een bron­zen beeld, een oor­kon­de en een jury­rap­port.
Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, reik­te deze uit. Jur­gen Smit, ont­wer­per van tui­nen en auteur van tuin­boe­ken, pre­sen­teer­de de prijs­uit­rei­king. De vak­ju­ry heeft dit jaar negen geno­mi­neer­de tui­nen bezocht. De ove­ri­ge zeven tui­nen zijn gemaakt door Anno2000 Tui­nen uit Dron­ten, Booi­man Tui­nen uit Bei­len, Teo van Hors­sen Hove­niers uit Alblas­ser­dam, Kam­steeg Tui­nen uit Bre­da, Mun­ter Tuin­pro­jec­ten uit Rid­der­kerk, GroenX­pert uit Wij­chen en De Vrije Ruim­te uit Arn­hem.
Jaar­lijk­se ver­kie­zing
De ‘Tuin van het Jaar’ ver­kie­zing is een hove­niers­com­pe­ti­tie voor de best aan­ge­leg­de tuin. De ver­kie­zing werd geor­ga­ni­seerd door Bran­che­ver­e­ni­ging VHG. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG orga­ni­seert deze ver­kie­zing jaar­lijks. Inschrij­ven voor 2016 kan van­af medio april via www.vhg.org.