Kli­maat­ver­an­de­ring heeft ook impact op vakan­tie­ge­drag

De kli­maat­ver­an­de­ring heeft ook een impact op het vakan­tie­ge­drag van de con­su­ment. De piek­da­gen van het bezoek aan Ame­ri­kaan­se natuur­par­ken met een tem­pe­ra­tuur­stij­ging blij­ken nu gemid­deld vier dagen vroe­ger te val­len dan der­tig jaar gele­den. Bij de par­ken zon­der een sig­ni­fi­can­te tem­pe­ra­tuurs­stij­ging bleek er nage­noeg geen ver­schui­ving in de piek­da­gen opge­merkt te wor­den.

Dit is de con­clu­sie van een stu­die van weten­schap­pers van de Uni­ver­si­ty of North Caro­li­na over de evo­lu­tie van het bezoek aan Ame­ri­kaan­se natuur­par­ken tij­dens de afge­lo­pen der­tig jaar.

Ver­an­de­ring onder­gaan
“De sei­zoens­cy­clus­sen van plan­ten en die­ren, zoals bloei­pe­ri­o­des en migra­tie­pa­tro­nen, zijn door de kli­maat­ver­an­de­ring de voor­bije decen­nia ver­scho­ven, maar ook het men­se­lijk gedrag blijkt een ver­an­de­ring te onder­gaan,” merkt onder­zoe­ker Lau­ren Buckley, pro­fes­sor bio­lo­gie aan de Uni­ver­si­ty van Caro­li­na, op. Buckley voert daar­bij aan dat de Ame­ri­kaan­se natuur­par­ken die de voor­bije der­tig jaar een dui­de­lij­ke tem­pe­ra­tuurs­stij­ging heb­ben laten zien, ook ande­re piek­da­gen heb­ben laten opte­ke­nen.


Voor­bo­de
“De ver­schui­ving van de piek­da­gen in natuur­par­ken kan een bij­kom­stig­heid lij­ken, maar kan ook als een voor­bo­de wor­den bestem­peld van meer fun­da­men­te­le aan­pas­sin­gen van het men­se­lijk gedrag aan de kli­maat­ver­an­de­ring,” geeft Buckley aan.

Bron:
Express.be

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.