Amster­dam zet monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen op de kaart

Amster­dam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boom­ziek­ten en de dyna­miek van de stad zijn de oud­ste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeen­te Amster­dam heeft haar bescherm­waar­di­ge bomen en groe­ne rijks- en gemeen­te­lijk monu­men­ten over­zich­te­lijk in kaart gebracht. De kaart ‘monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen’ is […]

Ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den van Neder­land in kaart

In het kader van het onder­zoeks­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities heb­ben onder­zoe­kers van TNO en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit voor het eerst de ste­de­lij­ke hit­­te-eilan­­den van Neder­land in een kaart gevat. Het ste­de­lijk hit­­te-eiland is het feno­meen dat het ste­de­lijk gebied war­mer is dan het omrin­gen­de gebied. Cli­ma­te Proof Cities is onder­deel van het onder­zoeks­pro­gram­ma Ken­nis voor Kli­maat. […]

Zwol­se bij­zon­de­re bomen in kaart gebracht

Wie wil weten of die prach­ti­ge boom op het Van Nahuy­s­plein in Zwol­le een monu­men­ta­le boom is, of waar­om een boom een her­in­ne­rings­boom is, kan van­af nu op de web­si­te van de gemeen­te de gege­vens van Zwol­se bij­zon­de­re bomen bekij­ken.Op deze site kan ieder­een zien wel­ke gemeen­te­lij­ke bomen in de straat bij­zon­der zijn, wel­ke leef­tijd […]

De Groe­ne Kaart

Een stad is meer dan een ver­za­mel­plek van wegen en gebou­wen waar men­sen kri­oe­len. Er zijn tal­lo­ze groe­ne plek­ken om van te genie­ten, unie­ke bomen, bij­zon­de­re die­ren en insec­ten, rus­ti­ge par­ken, enz. Inno­va­ders is begon­nen om zo veel moge­lijk plek­jes en hun ver­haal in kaart te bren­gen en op kaart te zet­ten, zowel op inter­net […]

Pro­vin­cie Utrecht brengt geluids­be­las­ting in kaart

Pro­vin­cie Utrecht heeft geluids­be­las­ting­kaar­ten opge­steld. Deze kaar­ten zijn een weer­ga­ve van de geluids­be­las­ting die ver­oor­zaakt wordt door de pro­vin­ci­a­le wegen waar­over meer dan 6 mil­joen voer­tui­gen per jaar pas­se­ren. In de kaar­ten wordt onder ande­re dui­de­lijk gemaakt hoe­veel wonin­gen in een bepaald gebied aan bepaal­de waar­den van geluids­be­las­ting wor­den bloot­ge­steld.