De Groe­ne Kaart

Een stad is meer dan een ver­za­mel­plek van wegen en gebou­wen waar men­sen kri­oe­len. Er zijn tal­lo­ze groe­ne plek­ken om van te genie­ten, unie­ke bomen, bij­zon­de­re die­ren en insec­ten, rus­ti­ge par­ken, enz. Inno­va­ders is begon­nen om zo veel moge­lijk plek­jes en hun ver­haal in kaart te bren­gen en op kaart te zet­ten, zowel op inter­net als op papier. De Groe­ne Kaart maakt onder­deel uit van het inter­na­ti­o­na­le Green Map Sys­tem. Bin­nen dit net­werk wor­den wereld­wijd vele groe­ne kaar­ten ont­wik­keld. Op al deze kaar­ten wordt gebruik gemaakt van dezelf­de sym­bo­len­taal. Meer kaar­ten en infor­ma­tie zijn te vin­den op www.greenmaps.org.

Groe­ne Kaart van Wes­ter­park laat u bij­zon­de­re en mooie plek­ken zien van de natuur in het stads­deel. Deze plek­ken zijn tips van de bewo­ners zelf.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Link hier met Groe­ne Kaart van Wes­ter­park

Ook inte­res­sant:
open­baar groen, stads­groen

Bron:
Inno­va­tie­va­ders