Zwol­se bij­zon­de­re bomen in kaart gebracht

Wie wil weten of die prach­ti­ge boom op het Van Nahuy­s­plein in Zwol­le een monu­men­ta­le boom is, of waar­om een boom een her­in­ne­rings­boom is, kan van­af nu op de web­si­te van de gemeen­te de gege­vens van Zwol­se bij­zon­de­re bomen bekij­ken.Op deze site kan ieder­een zien wel­ke gemeen­te­lij­ke bomen in de straat bij­zon­der zijn, wel­ke leef­tijd ze heb­ben en wel­ke soort het is.

Bomen zijn de dra­gers van de Zwol­se groe­ne stad. Veel bij­zon­de­re bomen sie­ren Zwol­le en omge­ving en her­ber­gen boven­dien een stuk van de stads­ge­schie­de­nis.

Bij­zon­de­re bomen
De Zwol­se bij­zon­de­re bomen bestaan uit monu­men­ta­le bomen, waar­de­vol­le bomen en her­in­ne­rings­bo­men. Monu­men­ta­le bomen zijn bomen die ouder zijn dan tach­tig jaar, waar­de­vol­le bomen zijn tus­sen vijf­tig en tach­tig jaar oud en her­in­ne­rings­bo­men zijn bomen die zijn geplant ter nage­dach­te­nis van een spe­ci­a­le gebeur­te­nis.

Op de web­si­te staan op dit moment 1565 monu­men­ta­le bomen, 3795 waar­de­vol­le bomen en 110 her­in­ne­rings­bo­men.

Juri­di­sche bescher­ming
De gemeen­te Zwol­le onder­houdt en beschermt de bij­zon­de­re bomen zorg­vul­dig. De bij­zon­de­re sta­tus geeft aan dat er zwaar wegen­de belan­gen moe­ten zijn om deze bomen te mogen kap­pen.

Om een over­zicht te heb­ben van wel­ke bomen juri­disch wor­den beschermd, heeft de gemeen­te deze bomen in kaart gebracht. Deze kaart is, samen met de bij­zon­de­re-bomen­lijst, toe­gan­ke­lijk voor alle bewo­ners en bedrij­ven in Zwol­le via de gemeen­te­lij­ke web­si­te.

Vol­gend jaar gaat de gemeen­te ook de par­ti­cu­lie­re bij­zon­de­re bomen in het bui­ten­ge­bied kaart bren­gen.

Meer infor­ma­tie over ‘Zwol­se bij­zon­de­re bomen in kaart gebracht’ »