Dag van het Park: zon­dag 3 juni

Zon­dag 3 juni doen 43 gemeen­ten in Neder­land mee aan de lan­de­lij­ke Dag van het Park. Met (gra­tis) acti­vi­tei­ten en ver­tier voor jong en oud wor­den par­ken op deze dag omge­to­verd tot leven­di­ge ont­moe­tings­plaat­sen.  De Dag van het Park is een ini­ti­a­tief van de ANWB dat dit jaar voor de acht­ste keer wordt gehou­den. Het […]

Bui­ten­speel­dag vindt dit jaar op woens­dag 1 juni plaats

Kom ach­ter je TV, PC of com­pu­ter­spel van­daan en ga weer eens lek­ker bui­ten­spe­len. Onder dat mot­to wordt ook in 2011 weer een Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Bui­ten­spe­len is immers gezond, goed voor de con­tac­ten met leef­tijds­ge­no­ten en … gewoon leuk! De Bui­ten­speel­dag valt dit jaar op woens­dag 1 juni. De samen­wer­ken­de par­tij­en doen een oproep aan […]

De keu­ze op 9 juni is: groen of niet groen

Het is ver­kie­zings­tijd en met gro­te bezui­ni­gin­gen voor de boeg hoor je over­al dat de tegen­stel­ling tus­sen links en rechts terug is. Er is weer wat te kie­zen. Maar is de tegen­stel­ling links-rechts de meest rele­van­te? De mees­te poli­tie­ke par­tij­en kie­zen voor eco­no­mi­sche her­stel­maat­re­ge­len zon­der struc­tu­re­le aan­dacht voor duur­zaam­heid. Het resul­taat is zorg­wek­kend: res­tau­ra­tie van […]

Bui­ten­speel­dag op woens­dag 2 juni 2010

Na suc­ces­vol­le eer­de­re edi­ties wordt ook dit jaar op woens­dag­mid­dag 2 juni de Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Op die dag gaan de uit­zen­din­gen op tv en de web­si­te van Nic­ke­lo­de­on tus­sen 13.00–17.00 uur let­ter­lijk ‘op zwart’ en wor­den kin­de­ren aan­ge­moe­digd om bui­ten te gaan spe­len. Gemeen­ten kun­nen dit ini­ti­a­tief extra sti­mu­le­ren door acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren te orga­ni­se­ren […]

Samen bou­wen aan natuur­lijk spe­len Stu­die­dag 24 juni De Klei­ne Aar­de

Op 24 juni orga­ni­seert De Klei­ne Aar­de bin­nen haar pro­ject Speel­na­tuur in samen­wer­king met Stich­ting Oase een inspi­re­ren­de en infor­ma­tie­ve dag die hele­maal in het teken staat van natuur­lijk spe­len. Zowel de the­o­re­tisch ach­ter­grond, de dis­cus­sie over de nut en nood­zaak als de prak­ti­sche aan­pak van ont­werp naar uit­voe­ring zul­len aan­bod komen. We nodi­gen diver­se […]