Bui­ten­speel­dag op woens­dag 2 juni 2010

Na suc­ces­vol­le eer­de­re edi­ties wordt ook dit jaar op woens­dag­mid­dag 2 juni de Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd.

Op die dag gaan de uit­zen­din­gen op tv en de web­si­te van Nic­ke­lo­de­on tus­sen 13.00–17.00 uur let­ter­lijk ‘op zwart’ en wor­den kin­de­ren aan­ge­moe­digd om bui­ten te gaan spe­len. Gemeen­ten kun­nen dit ini­ti­a­tief extra sti­mu­le­ren door acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren te orga­ni­se­ren en de Bui­ten­speel­dag onder de aan­dacht te bren­gen.

 

Sti­mu­le­ren om kin­de­ren bui­ten te spe­len
Ini­ti­a­tief­ne­mers Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Ver­e­ni­ging Sport en Gemeen­ten (VSG), Jan­tje Beton, Vei­lig Ver­keer Neder­land (VVN), Scou­ting Neder­land en Nic­ke­lo­de­on sti­mu­le­ren op deze wij­ze kin­de­ren in Neder­land om bui­ten te spe­len en te spor­ten. Deze par­tij­en roe­pen gemeen­ten, ouders, bege­lei­ders, vrij­wil­li­gers van  belan­gen­or­ga­ni­sa­ties én het ver­e­ni­gings­le­ven op om in hun eigen buurt een leuk en actief pro­gram­ma voor kin­de­ren te orga­ni­se­ren.

Meer bui­ten­spe­len en spor­ten
Het is van groot belang dat kids meer bui­ten­spe­len en spor­ten omdat dit onder ande­re bij­draagt aan meer soci­a­le con­tac­ten tus­sen kin­de­ren en tie­ners onder­ling. Ook ver­groot het de kan­sen op licha­me­lijk bewe­gen en geeft con­cre­te aan­lei­ding tot actie­ve sport­be­oe­fe­ning, met daar­bij moge­lijk­he­den tot oriëntering naar jeugd- en sport­ver­e­ni­gin­gen.

Soci­aal-emo­ti­o­ne­le ont­wik­ke­ling
De ini­ti­a­tief­ne­mers delen het gro­te belang dat bui­ten spe­len biedt aan kin­de­ren. Samen met vriend­jes en vrien­din­ne­tjes in de bui­ten­lucht lek­ker ravot­ten, stoei­en, ren­nen en sprin­gen geeft niet alleen een schat aan vreug­de en lol maar levert ook een wezen­lij­ke bij­dra­ge in de soci­aal-emo­ti­o­ne­le ont­wik­ke­ling van het kind. De ini­ti­a­tief­ne­mers stel­len zich door de Bui­ten­speel­dag ten doel om op die dag stil te staan bij de beno­dig­de rand­voor­waar­den hier­voor.

U kunt zich hier aan­mel­den voor de Bui­ten­speel­dag 2010 »

Bron:
Scou­ting