Con­gres Gro­wing Green Cities inter­na­ti­o­na­le oproep tot dia­loog

De gemeen­te Alme­re, pro­vin­cie Fle­vo­land, Enten­te Flo­ra­le en het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te orga­ni­se­ren op 20 sep­tem­ber aan­staan­de het con­gres Gro­wing Green Cities I: “A Call To Acti­on” tij­dens de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Het con­gres is een inter­na­ti­o­na­le oproep om de dia­loog op gang te bren­gen tus­sen de agenda’s van de tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en […]

Inter­na­ti­o­na­le belang­stel­ling voor Green City plan­nen Alme­re

Het gedach­te­goed dat Alme­re in haar bid­book voor de Flo­ri­a­de 2022 heeft neer­ge­legd – met ‘Gro­wing Green Cities’ als lei­dend the­ma – lijkt goed te wor­den ont­van­gen. Met name bui­ten­land­se media en stads­be­stu­ren tonen belang­stel­ling voor de groe­ne Cité Idé­a­le, die werd ont­wor­pen door ste­den­bouw­kun­di­ge Winy Maas (MVRDV); van Ita­lië tot Rus­land, van Span­je tot […]

Goe­de pre­sen­ta­tie Deven­ter en Elburg aan inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry

De jury van de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Neder­land. Deven­ter en Elburg gaan voor Euro­pees Goud in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie. Deven­ter won vorig jaar Goud in de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le als  “groenste  stad van Neder­land 2010” en Elburg ver­o­ver­de het goud en […]

Inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry bezoekt Arn­hem en Sluis

De Zeeuw­se gemeen­te Sluis wordt op dins­dag 30 juni gekeurd door de inter­na­ti­o­na­le jury van de Enten­te Flo­ra­le. Twee dagen later wordt Arn­hem geju­reerd. Bei­de plaat­sen strij­den om de titel groen­ste stad én dorp van Euro­pa.Vol­gens de web­si­te Zeeuwsregio.nl is de gemeen­te Sluis klaar voor het jury­be­zoek. Sluis strijdt in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne […]

Sluis­se leer­lin­gen maken stad groe­ner voor inter­na­ti­o­na­le jury

Basis­school­leer­lin­gen uit Sluis plan­ten op dins­dag 12 mei samen met wet­hou­der Maria le Roy een­ja­ri­ge bloe­men bij de boom­spie­gels van bomen. Met als doel om de straat er nog groe­ner te laten uit­zien als de jury van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe op 30 juni het dorp bezoekt. Met deze actie laten de leer­lin­gen zien dat […]