Berichten

Het onderhoud van de traditionele beplantingsmethode is beduidend duurder dan de integrale beplantingsmethode. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden is namelijk aangetoond dat de aanlegkosten van integrale beplantingsmethode het dubbele zijn en dat de onderhoudskosten volgens deze methode 84% lager liggen. Uitgaande van hetzelfde oppervlak plantvakken en over dezelfde onderhoudsperiode.

Dit concludeert wetenschapper Frits Ruyten naar aanleiding van berekeningen aan de hand van de traditionele beplantingsmethodiek. Marco Riesener, beheermedewerker Recreatieschap Spaarnwoude, die ook het Prins Bernhardbos, in zijn beheer heeft, is door Ruyten geïnterviewd over het beheer. De vraag die aan hem is gesteld, is hoe hij het onderhoud in de komende jaren zou gaan uitvoeren wanneer er een eindbeeld moet ontstaan dat vergelijkbaar is met de integrale beplantingsmethode Ruyten na een periode van ongeveer 30 onderhoudsjaren. 

Onafhankelijk advies is daarbij gevraagd bij RPS over welk dunningsregime rekening gehouden diende te worden.

Onweerlegbaar
Vervolgens is aan verschillende organisaties gevraagd om, onafhankelijk van elkaar, de onderhoudskosten van dit dunningsregime te willen berekenen. Hier gaat het om organisaties die zoveel mogelijk het vakgebied vertegenwoordigen en die in staat waren om een dergelijke berekening te maken. Denk hierbij aan de landelijke overheid, gemeente, bosdeskundige, ingenieursbureau met bosbouwkundige kennis en de beheerder van het Prins Bernhardbos. De resultaten tonen onweerlegbaar aan dat de traditionele beplantingsmethode aanzienlijk duurder is dan integrale methode.

Onderhoudskosten worden gecompenseerd
Plant Publicity Holland (PPH) heeft aan wetenschapper Frits Ruyten de opdracht verleend om een kostenvergelijking te maken tussen de traditionele en de integrale beplantingsmethode Ruyten. In 2010 heeft het Productschap Tuinbouw een evaluatie verricht naar het proefproject Prins Bernhard Bos. Uit deze evaluatie bleek dat er vraagtekens werden gezet of de hogere aanlegkosten in deze tijd nog wel te verantwoorden zijn en of deze daadwerkelijk gecompenseerd worden door lagere onderhoudskosten hoewel wetenschappelijk onderzoek dit aantoont. Dit rapport toont dus aan dat de onderhoudskosten gecompenseerd worden, binnen een afzienbare periode na de aanleg.

Meer informatie
Download het rapport ‘Greensward. Kostenvergelijking tussen de traditionele en de integrale beplantingsmethode Ruyten in het Prinsbernhardbos te Hoofddorp’ »
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Plant Publicity Holland gaat samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011.

Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.

Ministerie van EL&I ondersteunt The Green City
Voor een duurzamer beleid van de leefomgeving op internationaal niveau, krijgt De Groene Stadfilosofie ondersteuning van het ministerie van EL&I.

Het idee is om het concept van De Groene Stad tevens te benutten voor de BV Nederland. Dat betekent dat naast de groenbranche, ook andere sectoren als de bouwsector, (landschaps)architectuur, gezondheidssector, et cetera bij de internationale activiteiten worden betrokken.

 

Concrete activiteiten  

  1. Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
    Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw op de Floriade 2012.   
  2. Voorafgaand aan de presentatie in het Chinese Xián verschijnt in het internationale magazine FloraCulture een special over The Green City.
  3. In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten. PPH en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland.

De groene organisaties Plant Publicity Holland (PPH) en Branchevereniging VHG hebben het initiatief genomen tot deze prijsvraag voor gerealiseerde projecten die zijn gebaseerd op de integrale samenwerking in de bouwkolom, van opdrachtgever en architect tot en met hovenier/groenvoorziener en boomkweker.

Bundeling van disciplines
De initiatiefnemers van deze prijsvraag zien het als hun missie om door een bundeling van disciplines te werken aan een nieuwe woon- en werkomgeving die moet leiden tot

een opwaardering van het echte groen naar een evenwaardige positie ten opzichte van rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur) en blauw (water), in een integrale aanpak van projecten.

Multifunctionele meerwaarde
De multifunctionele meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag. Onder de meerwaarde van het groen wordt verstaan de specifieke eigenschappen en de functies van het groen. Naast de esthetische waarde heeft het groen immers economische-, sociale-, milieu- en gezondheidsfuncties. Staan in een groenproject een (of meer) van deze functies centraal en is het project tot stand gekomen door de samenwerking van diverse partijen (boomkweker, hovenier/groenvoorziener, gemeente, gezondheidsinstelling, bouwer, projectontwikkelaar of woningcorporatie, (landschaps)architect, et cetera.) dan leent het project zich voor inzending. Vervolgens moet het dan voldoen aan de criteria.

Jury
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury:
• Onder voorzitterschap van landschapsarchitect Michiel den Ruijter. Hij was de ontwerper van de Floriade 1992 in Zoetermeer, wetenschappelijk onderzoeker Emeritus van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall-Larenstein en doceert aan de Technische Universiteit Delft.
• drs.Tom Bade; directeur Triple E Kenniscentrum voor Natuur en Economie
• Nicolien van Doorn;  journalist Dagblad Trouw
• Piet Eilander; Teamleider team groen, ecologie, stedelijke recreatie en water (GRW), Amsterdam
• Jan Habets; directeur Plant Publicity Holland
• ir Bert van Helvoirt; groenondernemer en innovator (vanuit de groenvoorzieningssector)
• Harm Horlings; assortimentsdeskundige en directeur van boomkwekerij Mart van den Oever bv (vanuit de boomkwekerijsector)
• ir. Chris Jagtman;directeur Natuurwinst.nl
• ir. Jaap Modder; directeur Stadsregio Arnhem-Nijmegen,
• Piet M. Oskam; directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom  en
• ir. Paul Roncken; Wageningen Universiteit, landschapsarchitect en wetenschappelijk medewerker.

Deelname
Deelname staat open voor alle partijen in de  bouwkolom. Het inschrijfformulier voor deelname dient uiterlijk 16 mei binnen te zijn. De jurering vindt plaats in juni, de projecten van de genomineerden worden door de jury bezocht. De prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober, tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus 2011 in Zundert.

Brochure opvragen
De brochure met reglement en criteria kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de prijsvraag om De Groene StadAward, door een mail te sturen naar info@ententeflorale.nl. Voor nadere informatie: tel. 0172 236269.

Tien jaar geleden is op initiatief van Plant Publicity Holland het Prins Bernhard Bos aangelegd als proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector in Haarlemmermeer. Doel was aan te tonen dat het mogelijk is een direct klaar recreatiegebied te realiseren.

De proef met het Prins Bernhard Bos heeft aangetoond dat er alternatieven zijn voor de traditionele manier van recreatiegroen aanleggen. Bij de aanleg is de integrale beplantingsmethode Ruyten toegepast, die gebruik maakt van grotere maten bomen en heesters. Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw blijkt dat het Prins Bernhard Bos de belofte heeft waargemaakt. Nu ligt er een fraai recreatiepark dat gebruikers prijzen en intensief gebruiken.

Beplantingsmethode wordt gewaardeerd
Ook beleidmakers, ontwerpers, groenspecialisten en beheerders waarderen deze beplantingsmethode. Wel voorzien de geïnterviewden problemen met de hogere investeringen bij aanleg. Vraagtekens worden gezet of de hogere aanlegkosten in deze tijd nog wel te verantwoorden zijn en of deze daadwerkelijk gecompenseerd worden door lagere onderhoudskosten hoewel wetenschappelijk onderzoek dit aantoont.

Past prima in huidig overheidsbeleid
De integrale beplantingsmethode is volgens de geïnterviewden het meest op zijn plaats in gebieden met een hoge bevolkingsconcentratie, die zorgen voor een intensief gebruik van het recreatiegroen, en daar waar op korte termijn een behoefte aan recreatiegroen vervuld moet worden. Een direct-klaar-recreatiegebied past prima in het huidige overheidsbeleid waarin de kwaliteit van de nieuw in te richten recreatiegebieden steeds meer aandacht krijgt.

Download:
Folder Prins Bernhard Bos; een groenaanjager, een natuureconoom, een vastontwikkelaar en de ANWB dragen oplossingen aan om de aanleg van groen in het stedelijk gebied te stimuleren »

Meer informatie:
Klik hier voor meer informatie over het project »

 

Voor de komende drie jaar is het centrale thema van de vakbeurs GrootGroenPlus ‘De Groene Stad wordt werkelijkheid!’. Om deze kreet realiteit te laten worden, wordt de groensector uitgedaagd hun gerealiseerde projecten in te zenden voor de Groene Stad Award. De meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag.

Bert Gijsberts, voorzitter van de Brancheorganisatie VHG zal deze prijsvraag aankondigen tijdens de opening van de vakbeurs GrootGroenPlus 2010, die van 6 – 8 oktober in Zundert wordt gehouden.

Boomkwekers en handelaren, hoveniers/grootgroenvoorzieners, gemeenten, projectontwikkelaars, (landschaps)architecten en alle andere partijen die betrokken zijn bij de realisering van groene projecten kunnen aan deze prijsvraag deelnemen.

 

 

 

 

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG en vakbeurs GrootGroenPlus. De prijsuitreiking van deze prijsvraag heeft plaats tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus van volgend jaar.

Openingtijden
GrootGroenPlus2010 is geopend op woensdag 6 oktober vanaf 13.00 – 20.00 en op 7 en 8 oktober van 10.00 – 20.00 uur.

Informatie
Voor Informatie: www.grootgroenplus.nl of kan worden gemaild naar info@grootgroenplus.nl »