Onder­houd van tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der dan inte­gra­le metho­de

Het onder­houd van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de is bedui­dend duur­der dan de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de. Aan de hand van actu­e­le prak­tijk­voor­beel­den is name­lijk aan­ge­toond dat de aan­leg­kos­ten van inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de het dub­be­le zijn en dat de onder­houds­kos­ten vol­gens deze metho­de 84% lager lig­gen. Uit­gaan­de van het­zelf­de opper­vlak plant­vak­ken en over dezelf­de onder­houds­pe­ri­o­de. Dit con­clu­deert weten­schap­per Frits Ruy­ten […]

De Groe­ne Stad wordt inter­na­ti­o­naal gepo­si­ti­o­neerd als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie

Plant Publi­ci­ty Hol­land gaat samen met het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv De Groe­ne Stad inter­na­ti­o­naal pro­mo­ten onder de noe­mer Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City 2011. Het doel van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City is om De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie […]

Prijs­vraag om de Groe­ne Stad Award vraagt aan­dacht voor inte­gra­le samen­wer­king

Het is belang­rijk dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en groen nodig is om een leef­ba­re omge­ving te creëren. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten. PPH en VHG heb­ben hier­voor spe­ci­aal de Groe­ne Stad Award in het […]

Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de levert geslaagd Pr. Bern­hard­bos op

Tien jaar gele­den is op ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land het Prins Bern­hard Bos aan­ge­legd als proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor in Haar­lem­mer­meer. Doel was aan te tonen dat het moge­lijk is een direct klaar recre­a­tie­ge­bied te rea­li­se­ren. De proef met het Prins Bern­hard Bos heeft aan­ge­toond dat er alter­na­tie­ven zijn voor de tra­di­ti­o­ne­le manier […]

Groe­ne Stad Award voor groen­pro­ject met inte­gra­le aan­pak

Voor de komen­de drie jaar is het cen­tra­le the­ma van de vak­beurs Groot­Groen­Plus ‘De Groe­ne Stad wordt werkelijkheid!’. Om deze kreet rea­li­teit te laten wor­den, wordt de groen­sec­tor uit­ge­daagd hun gere­a­li­seer­de pro­jec­ten in te zen­den voor de Groe­ne Stad Award. De meer­waar­de van het groen en de inte­gra­le aan­pak staan cen­traal in deze prijs­vraag. Bert […]