Her­plant 105 bomen in Haag­se stra­ten

In het voor- en najaar van 2012 wor­den op acht loca­ties in Den Haag 105 bomen her­plant. Dit wordt gefi­nan­cierd uit het gemeen­te­lijk Bomen­fonds. Het gaat in totaal om een bedrag van 146.059 euro. De bomen komen op de Melis Sto­kel­aan, Beeklaan, Loos­duin­se Uit­leg, Van Alke­ma­delaan, Atjehstraat, Beve­landsestraat, Wal­cher­se­straat, Tes­sel­wei­de en de Water­pas. Den Haag […]

Bezorgd­heid over her­plant bomen in Leus­den

D66 Leus­den maakt zich bezorgd om de toe­na­me van fijn­stof­deel­tjes langs de A28 door de ver­bre­ding van de snel­weg. De par­tij is bang dat de pro­ble­men ver­der zul­len toe­ne­men door de bomen­kap langs de A28 op Leus­dens grond­ge­bied. D66-raads­­lid Syl­via den Her­der wil weten hoe­veel bomen er gekapt zijn en waar deze bomen wor­den her­plant. […]

Her­plant van hon­derd­tal bomen in Kruis­land

Acht jaar na het ver­dwij­nen van de popu­lie­ren aan de Goor­hoek­se­weg bij Kruis­land, maakt de gemeen­te Steen­ber­gen er werk van om de bomen als­nog terug te laten keren in het land­schap. Wet­hou­der Leo Heij­mans wil begin 2012 star­ten met de aan­plant van een hon­derd­tal bomen. Die toe­zeg­ging deed hij tegen­over het Kruis­land­se raads­lid Nic­ky Broos […]

CDA Amers­foort wil her­plant voor gekap­te bomen

Bomen die in de Amers­foort­se wijk Vat­horst wor­den gekapt, ver­die­nen een her­plant elders in de nieuw­bouw­wijk. Het CDA-raads­­lid Ine­ke Pon­gers vindt dat er de laat­ste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieu­we wonin­gen. “Vat­horst heeft een dras­ti­sche ach­ter­uit­gang beleefd in het aan­tal bomen/houtwallen en daar­mee is ook het groe­ne karak­ter com­pleet ver­an­derd.”        “Nabij het ter­rein […]

Den Haag loopt ach­ter­stand her­plant bomen ver­der in

In janu­a­ri 2009 is gestart met het Aan­vals­plan Bomen, waar­bij 4.400 extra bomen wor­den geplant in Den Haag. Tot nu toe heb­ben 2.099 bomen hun plek in de stad gekre­gen. Om dit te vie­ren plant wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) samen met gemeen­te­raads­le­den op maan­dag 1 maart 2010 de 2.100e boom aan de Otter­ra­de in stads­deel […]