Den Haag loopt ach­ter­stand her­plant bomen ver­der in

In janu­a­ri 2009 is gestart met het Aan­vals­plan Bomen, waar­bij 4.400 extra bomen wor­den geplant in Den Haag. Tot nu toe heb­ben 2.099 bomen hun plek in de stad gekre­gen. Om dit te vie­ren plant wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) samen met gemeen­te­raads­le­den op maan­dag 1 maart 2010 de 2.100e boom aan de Otter­ra­de in stads­deel Escamp.

Door onder meer ouder­dom, storm en ziek­te ver­dwij­nen er per jaar onge­veer 2.000 bomen. Omdat er niet genoeg geld is, kan slechts een deel hier­van ver­van­gen wor­den. Met het vast­stel­len van denota ‘Haag­se Bomen, kie­zen voor kwa­li­teit en diver­si­teit’ is een­ma­lig een extra bedrag van 6,5 mil­joen euro beschik­baar gesteld om de ach­ter­stand in te lopen. Met dit bedrag kun­nen 4.400 bomen wor­den her­plant.

In het voor­jaar van 2009 zijn de eer­ste 1.088 bomen geplant. De ande­re 3.322 bomen wor­den in dit plant­sei­zoen, dat in novem­ber 2009 is begon­nen, geplant.

Hier komt een boom!
In de stra­ten waar plant­ga­ten zijn ver­be­terd, heb­ben tegels met de opdruk “Hier komt een boom!” dui­de­lijk gemaakt dat er weer een mooie boom komt.

Bron:
Gemeen­te Den Haag