Groe­ner Hen­ge­lo dank­zij bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Marc ten Bar­ge (D66): groe­ne plan­nen vlot­trek­ken Gemeen­ten zijn mis­schien wel de belang­rijk­ste acto­ren en/of opdracht­ge­vers als het gaat om de ver­groe­ning van de omge­ving. Tege­lijk lopen steeds meer gemeen­ten op tegen de har­de nood­zaak tot bezui­ni­gen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de mid­de­len heeft om nieu­we groe­ne ini­ti­a­tie­ven op te pak­ken. Uit onder­zoek […]

Nieu­we stads­tuin in Hen­ge­lo is klaar om te wor­den inge­zaaid

Het ter­rein is klaar om te wor­den inge­zaaid: de nieu­we Stads­tuin langs de Mars­kant, tus­sen de par­keer­plaats en gebouw Mar­kant. De afge­lo­pen maand is de tuin aan­ge­legd op een van de bekend­ste ‘prai­ries’ van Hen­ge­lo, de plek van het vroe­ge­re poli­tie­bu­reau en de brand­weer­ka­zer­ne. Hier wor­den bin­nen­kort bloe­men gekweekt en groen­ten ver­bouwd. In fei­te bestaat […]

D66 Hen­ge­lo lan­ceert meld­punt voor groe­ne idee­ën

 De gemeen­te Hen­ge­lo levert nog te wei­nig inspan­nin­gen om de doel­stel­lin­gen op het gebied van duur­zaam­heid te halen. Dat is althans de mening van de frac­tie van D66 in de gemeen­te­raad. Daar­om heeft D66 zelf het ini­ti­a­tief geno­men voor een nieu­we web­si­te: www.groenerhengelo.nl. Via die web­si­te kun­nen inwo­ners van Hen­ge­lo sug­ges­ties doen ten behoe­ve van […]

Hen­ge­lo krijgt een hart van omge­val­len boom­stam­men

De buurt Thiems­land in Hen­ge­lo krijgt een hart van omge­val­len boom­stam­men. Ini­ti­a­tief­ne­mer Rob Bloe­men­daal klop­te met het idee bij de gemeen­te aan na de wind­hoos afge­lo­pen zomer. Toen gin­gen 500 bomen ver­lo­ren. Hen­ge­lo vroeg aan men­sen na te den­ken over een bestem­ming voor de bomen. Een groot aan­tal stam­men van ver­schil­len­de leng­tes wordt in de […]

The­ra­peu­ti­sche rou­te door Gezond­heids­park Hen­ge­lo

In de afge­lo­pen jaren is tuin­the­ra­pie bin­nen de zorg­sec­tor zich steeds ver­der gaan ont­wik­ke­len. Het is evi­dent en boven­dien weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond dat een groe­ne omge­ving en het actief dan wel pas­sief omgaan met levend groen, posi­tie­ve en the­ra­peu­ti­sche effec­ten bij men­sen teweeg­brengt. Recen­te­lijk is er een the­ra­peu­ti­sche rou­te ont­wor­pen bin­nen het Gezond­heids­park te Hen­ge­lo, in […]