The­ra­peu­ti­sche rou­te door Gezond­heids­park Hen­ge­lo

In de afge­lo­pen jaren is tuin­the­ra­pie bin­nen de zorg­sec­tor zich steeds ver­der gaan ont­wik­ke­len. Het is evi­dent en boven­dien weten­schap­pe­lijk aan­ge­toond dat een groe­ne omge­ving en het actief dan wel pas­sief omgaan met levend groen, posi­tie­ve en the­ra­peu­ti­sche effec­ten bij men­sen teweeg­brengt.

Recen­te­lijk is er een the­ra­peu­ti­sche rou­te ont­wor­pen bin­nen het Gezond­heids­park te Hen­ge­lo, in een nauw samen­wer­kings­ver­band tus­sen de Gemeen­te Hen­ge­lo, het Streek­zie­ken­huis Mid­den-Twen­te en een aan­tal zorg­aan­bie­ders, waar­on­der Tri­vi­um.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in FMN febru­a­ri 2007

Ook inte­res­sant:
Gezond­heid, waar­de van groen, wel­zijn

Bron:
Faci­li­ty Mana­ge­ment Neder­land (Gün­ther schwandt en Iris Bak­ker)
Levens­wer­ken