Stij­ging eco­no­mi­sche bete­ke­nis toe­ris­me in het Groe­ne Hart

De eco­no­mi­sche bete­ke­nis van toe­ris­me in het Groe­ne Hart is tus­sen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werk­ge­le­gen­heid in deze sec­tor nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aan­tal toe­ris­ti­sche over­nach­tin­gen met 4 % geste­gen tot 1,2 mil­joen over­nach­tin­gen. Hier­bij com­pen­seer­de de gro­te stij­ging bij B & B accom­mo­da­ties de daling bij […]

‘Groe­ne Hart moet Euro­pees land­schap wor­den’

Een klei­ne veer­tig natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties met samen ruim een mil­joen leden wil­len dat het Groe­ne Hart een zoge­noemd Euro­pees land­schap wordt. Het kabi­net wil het Groe­ne Hart laten val­len als nati­o­naal land­schap, maar de orga­ni­sa­ties die samen de stich­ting Groe­ne Hart heb­ben gevormd, vin­den dat het gebied inter­na­ti­o­na­le allu­re heeft. Lees het vol­le­di­ge bericht […]

Hen­ge­lo krijgt een hart van omge­val­len boom­stam­men

De buurt Thiems­land in Hen­ge­lo krijgt een hart van omge­val­len boom­stam­men. Ini­ti­a­tief­ne­mer Rob Bloe­men­daal klop­te met het idee bij de gemeen­te aan na de wind­hoos afge­lo­pen zomer. Toen gin­gen 500 bomen ver­lo­ren. Hen­ge­lo vroeg aan men­sen na te den­ken over een bestem­ming voor de bomen. Een groot aan­tal stam­men van ver­schil­len­de leng­tes wordt in de […]

ANWB bepleit Groe­ne Hart met regio­par­ken

Door de ran­den van het Groe­ne Hart bij de gro­te ver­ste­de­lijk­te gebie­den in de Rand­stad in te rich­ten als regio­park, ont­staat een door­lo­pen­de groe­ne strook waar­door bewo­ners van de gro­te ste­den dich­ter­bij huis heer­lijk kun­nen wan­de­len, fiet­sen, van de natuur en het land­schap kun­nen genie­ten. Dit staat in de recre­a­tie­vi­sie “Het Groe­ne Hart mooi dicht­bij” […]

Har­de afspra­ken Groe­ne Hart

Ste­vi­ger afspra­ken over wat er nog wel en niet meer mag in het Groe­ne Hart zijn hard nodig. De pro­vin­cies Utrecht, Zuid- en Noord-Hol­­land wil­len die afspra­ken vast­leg­gen in een geza­men­lij­ke visie voor het gebied tus­sen de vier gro­te ste­den. Biedt die onvol­doen­de bescher­ming tegen ver­rom­me­ling van de ‘tuin van de Rand­stad’ met de aan­leg […]