Har­de afspra­ken Groe­ne Hart

Ste­vi­ger afspra­ken over wat er nog wel en niet meer mag in het Groe­ne Hart zijn hard nodig. De pro­vin­cies Utrecht, Zuid- en Noord-Hol­land wil­len die afspra­ken vast­leg­gen in een geza­men­lij­ke visie voor het gebied tus­sen de vier gro­te ste­den. Biedt die onvol­doen­de bescher­ming tegen ver­rom­me­ling van de ‘tuin van de Rand­stad’ met de aan­leg van bedrij­ven­ter­rei­nen en woon­wij­ken, dan dreigt ingrij­pen van minis­ter Cra­mer (ruim­te­lij­ke orde­ning en mili­eu). Dit ver­wach­ten de Utrecht­se gede­pu­teer­de Bart Krol en zijn Zuid-Hol­land­se col­le­ga Mar­tin Huls.