Vak­beur­zen Groot­Groen­Plus en Expo TCO gaan samen­wer­ken

De boom­kwe­ker­ij­vak­beur­zen Groot­Groen­Plus (Zun­dert) en Expo TCO (Opheus­den) heb­ben beslo­ten te gaan samen­wer­ken. De samen­wer­king, waar­bij de eigen iden­ti­teit behou­den blijft, betreft de bezoe­kers­wer­ving en de (inter­na­ti­o­na­le) pers­be­na­de­ring. Zo wordt voor bei­de beur­zen een excur­sie voor de inter­na­ti­o­na­le vak­pers geor­ga­ni­seerd. De beur­zen wor­den deels gelijk­tij­dig gehou­den. Doel van de samen­wer­king is om de bin­­nen- en […]

Groe­ne Stad cen­tra­le the­ma vak­beurs Groot­Groen­Plus

Ook dit jaar is De Groe­ne Stad het hoofd­the­ma op de inter­na­ti­o­na­le vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Als sub­the­ma is dit jaar geko­zen voor Park & Voor­tuin. De vak­beurs is sterk gericht op het open­­baar- en insti­tu­ti­o­neel groen. Op woens­dag­och­tend 5 okto­ber zal Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, de beurs ope­nen. Brink­man zal in zijn […]

Hoofd­the­ma Groot­Groen­Plus is even­als vorig jaar De Groe­ne Stad

Net zoals afge­lo­pen jaar en het vol­gend jaar is het hoofd­the­ma van de Zund­ert­se vak­beurs Groot­Groen­Plus 2011 ‘De Groe­ne Stad’. Hier­bij staan de belang­rij­ke func­ties die het levend groen heeft op eco­no­misch en maat­schap­pe­lijk gebied cen­traal. Als sub­the­ma is geko­zen voor ‘Park & Voor­tuin’. Dit wijst ener­zijds op de belang­rij­ke func­tie van het groen in […]

Groot­Groen­Plus 2010: ‘Waar de Groe­ne Stad wer­ke­lijk­heid wordt’

De 20e edi­tie van de vak­beurs voor de boom­kwe­ke­rij Groot­Groen­Plus 2010 trekt opnieuw rui­me belang­stel­ling. Drie maan­den voor de ope­ning van de beurs heb­ben al meer dan 210 deel­ne­mers zich inge­schre­ven. Als the­ma voor 2010 t/m 2012 is geko­zen voor ‘De Groe­ne Stad’. Een zeer aan­spre­kend the­ma, temeer omdat bij het nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal uit­dra­gen […]

De Groe­ne Stad krijgt levens­echt vorm op Groot­Groen­Plus

Voor de komen­de edi­tie van Groot­Groen­Plus wordt één beurs­hal omge­to­verd in een groen stads­plein. Voor­al hier­mee gaat de orga­ni­sa­tie gestal­te geven aan het beurs­the­ma ‘De Groe­ne Stad’. Dat maak­te bestuurs­voor­zit­ter Joost van Ier­sel gis­ter­avond bekend tij­dens een deel­ne­mers­bij­een­komst in Zun­dert. In de hal, van 50 bij 20 m, gaan pro­fes­si­o­nals een levens­echt stads­de­cor bou­wen. Het […]

De Groe­ne Stad cen­tra­le the­ma op boom­kwe­ker­ij­vak­beurs Groot­Groen­Plus

Het the­ma voor de boom­kwe­ker­ij­vak­beurs Groot­Groen­Plus is voor de komen­de drie jaar “De Groe­ne Stad”. Een zeer aan­spre­kend the­ma, temeer omdat bij het nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal uit­dra­gen van de door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) geïnitieerde Groe­ne Stad gedach­te, de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor een voor­aan­staan­de rol speelt. De Groe­ne Stad gedach­te gaat uit van de belang­rij­ke rol van […]