Vak­beur­zen Groot­Groen­Plus en Expo TCO gaan samen­wer­ken

De boom­kwe­ker­ij­vak­beur­zen Groot­Groen­Plus (Zun­dert) en Expo TCO (Opheus­den) heb­ben beslo­ten te gaan samen­wer­ken. De samen­wer­king, waar­bij de eigen iden­ti­teit behou­den blijft, betreft de bezoe­kers­wer­ving en de (inter­na­ti­o­na­le) pers­be­na­de­ring.

Zo wordt voor bei­de beur­zen een excur­sie voor de inter­na­ti­o­na­le vak­pers geor­ga­ni­seerd. De beur­zen wor­den deels gelijk­tij­dig gehou­den. Doel van de samen­wer­king is om de bin­nen- en bui­ten­land­se bezoe­kers in staat te stel­len om in kor­te tijd een uit­ste­ken­de indruk te krij­gen van de boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten die momen­teel voor­al voor de open­baar groen­markt wor­den aan­ge­bo­den; het hele gam­ma, van bos- en haag­plant­soen tot gro­te laan­bo­men. 

Gro­te­re effi­ci­ën­tie
De voor­zit­ter van Groot­Groen­Plus, Joost van Ier­sel en Wim Crum, voor­zit­ter van de Werk­groep Expo TCO noe­men een gro­te­re effi­ci­ën­tie en de moge­lijk­heid om geza­men­lijk het Neder­lands boom­kwe­ke­rijsor­ti­ment indrin­gend onder de aan­dacht van een bre­de inter­na­ti­o­na­le bezoe­kers­groep te bren­gen als belang­rij­ke effec­ten van de samen­wer­king. “We heb­ben geko­zen voor samen­wer­king in plaats van elkaar te becon­cur­re­ren. Door de rela­tief kor­te afstand kan ook de van ver komen­de vak­be­zoe­ker bei­de beur­zen op zijn gemak bezoe­ken. Iede­re beurs heeft zijn eigen spe­ci­fie­ke iden­ti­teit en die zul­len we in onze uitin­gen ook bena­druk­ken”, aldus bei­de voor­zit­ters. 

Groot­Groen­Plus                                      
Groot­Groen­Plus wordt van woens­dag 3 t/m vrij­dag 5 okto­ber in Zun­dert gehou­den. De beurs pre­sen­teert een totaal sor­ti­ment voor het open­baar en insti­tu­ti­o­neel groen en heeft daar­naast ook aan­dacht voor het visu­eel aan­trek­ke­lijk pro­duct voor de con­su­men­ten­markt. De neven­doel­stel­ling is het inter­na­ti­o­naal pro­mo­ten van de regio Zun­dert als voor­aan­staand boom­kwe­ke­rij­ge­bied.

Expo TCO                               
Expo TCO is een ini­ti­a­tief van de Ver­e­ni­ging Boom- en Plan­ten­beurs Opheus­den en Omge­ving dat wordt onder­steund door alle boom­kwe­ke­rij­or­ga­ni­sa­ties in deze regio. Deze nieu­we vak­beurs opent dins­dag 2 okto­ber offi­ci­eel en is woens­dag 3 okto­ber en don­der­dag 4 okto­ber geo­pend voor vak­be­zoek. TCO is de afkor­ting voor Tree Cen­tre Opheus­den. Het doel van deze beurs is het pre­sen­te­ren van het uit­ge­brei­de sor­ti­ment dat aan laan­bo­men in deze regio wordt geteeld en het vak­man­schap waar­mee dit gebeurt. Ook toe­le­ve­ran­ciers (o.a. mecha­ni­sa­tie) nemen aan de beurs deel. De inter­na­ti­o­na­le pro­mo­tie van Opheus­den als hèt laan­boom­cen­trum is het voor­naams­te doel.

Nade­re infor­ma­tie over deel­na­me en bezoek aan deze beur­zen is te vin­den op res­pec­tie­ve­lijk. www.grootgroenplus.nl en www.treecentreopheusden.nl