Groe­ne Stad cen­tra­le the­ma vak­beurs Groot­Groen­Plus

Ook dit jaar is De Groe­ne Stad het hoofd­the­ma op de inter­na­ti­o­na­le vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Als sub­the­ma is dit jaar geko­zen voor Park & Voor­tuin. De vak­beurs is sterk gericht op het open­baar- en insti­tu­ti­o­neel groen.

Op woens­dag­och­tend 5 okto­ber zal Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, de beurs ope­nen. Brink­man zal in zijn toe­spraak het belang en de toe­ge­voeg­de waar­de van het groe­ne pro­duct voor de rode wereld (bouw­sec­tor) onder­stre­pen.

Groe­ne Stad Award
Tij­dens de ope­ning zal hij ook de Groe­ne Stad Award uit­rei­ken aan het win­nend pro­ject van de gelijk­na­mi­ge ont­werp­prijs­vraag. Deze prijs­vraag, een ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, is bedoeld om de inte­gra­le samen­wer­king in de bouw­ko­lom te bevor­de­ren. De heer Brink­man is een sterk voor­stan­der van deze inte­gra­le samen­wer­king in de bouw­ko­lom van opdracht­ge­ver tot en met groen­voor­zie­ner en boom­kwe­ker. Hier­door wordt het groen al in een vroeg­tij­dig sta­di­um bij de ont­wik­ke­ling van bouw­pro­jec­ten mee­ge­no­men in de plan­nen.

Maga­zi­ne De Groe­ne Stad
De nomi­na­ties en het win­nen­de pro­ject zijn uit­voe­rig beschre­ven in het nieu­we maga­zi­ne: De Groe­ne Stad. Dit maga­zi­ne kent een opla­ge van 34.000 stuks en zal onder meer ver­spreid gaan wor­den onder gemeen­ten, pro­vin­cies, poli­ti­ci, water­schap­pen, pro­ject­ont­wik­ke­laars, (landschaps)architecten, hove­niers en groot­groen­voor­zie­ners, boom­kwe­kers, onder­wijs- en ken­nis­in­stel­lin­gen, de bouw­sec­tor en in de gezond­heids­we­reld. Het maga­zi­ne is op de beurs­vloer aan de Ber­ken­dreef in stand 255 van Plant Publi­ci­ty Hol­land te ver­krij­gen.

Ope­nings­tij­den
De vak­beurs wordt gehou­den van 5 t/m 7 okto­ber in Zun­dert aan de Meir­se­weg 48 (4881 MJ).Bezoe­kers kun­nen zich hier voor­re­gi­stre­ren voor gra­tis toe­gang »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.