Eer­ste Groe­ne Doe­len Loop in Rot­ter­dam groot suc­ces

Afge­lo­pen zater­dag vond in Rot­ter­dam de eer­ste edi­tie plaats van de Groe­ne Doe­len Loop. Bur­ge­mees­ter Ahmed Abou­ta­leb van Rot­ter­dam gaf het start­schot en schonk namens de gemeen­te €1.000. Dit bedrag werd door Limits to Earth ver­dub­beld. Daar­naast lie­pen de wan­de­laars nog geld bij elkaar. In totaal is er een klei­ne €3.000 opge­haald voor het Rot­ter­dam­se […]

Bio­di­ver­si­teit bepaalt voor groot deel bele­ving leef­om­ge­ving

Eind­ho­ven kent een gro­te ver­schei­den­heid aan flo­ra en fau­na. Deze ‘biodiversiteit’ is van gro­te waar­de voor de bele­ving van de stad. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en, waar­on­der Tref­punt Groen (TGE), met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: “Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven”. Doel van dit pro­gram­ma is het beter en bewus­ter […]

Groe­ne Stad con­gres Mil­aan groot suc­ces

Afge­lo­pen vrij­dag en zater­dag vond het twee­de Euro­pe­se Groe­ne Stad con­gres plaats in Mil­aan, met als the­ma ‘Green city toward cities of the futu­re’.  Op vrij­dag gaven spre­kers uit New York, Ber­lijn, Mil­aan, Parijs, Amster­dam en Lon­don lezin­gen over het belang en de meer­waar­de van het groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. De hoofd­pun­ten van de […]

Reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal win­naar Hedy d’ Anco­na Prijs

Het reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal in Arn­hem heeft gis­te­ren de Hedy d’Ancona-prijs gewon­nen. De Hedy d’Ancona-prijs is een nieu­we prijs in de Neder­land­se archi­­tec­tuur- en zorg­we­reld. De prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Van de 120 inzen­din­gen waren er zes ont­wer­pen geno­mi­neerd. […]

Groot tekort aan recre­a­tief groen

Vol­gens twee rap­por­ta­ges van het Ken­­nis- en Inno­va­tie­cen­trum Stich­ting Recre­a­tie is er een groot tekort aan recre­a­tief groen. Zowel in de negen rijks­buf­fer­zo­nes, de groe­ne buf­fers tus­sen ste­den in de Rand­stad en in Lim­burg, als in ande­re ste­de­lij­ke gebie­den. Door de bevol­kings­groei en de kli­maat­ver­an­de­ring zal het stij­gen­de aan­bod ach­ter­blij­ven bij de toe­ne­men­de vraag naar […]

Groot nieuw recre­a­tie­ge­bied in Amster­dam: Tui­nen van West

In het wes­te­lijk deel van Amster­dam komt een groot nieuw recre­a­tie­ge­bied: de Tui­nen van West. De inrich­ting van dit gebied is onlangs door het col­le­ge van B&W goed­ge­keurd. Het wordt ‘groen nieu­we stijl’: een ver­za­me­ling van gebie­den die ver­bon­den zijn door rou­tes, waar­bij elk gebied een ande­re recre­a­tie­ve moge­lijk­heid biedt. Amster­dam­mers kun­nen er straks spor­ten, […]