Eer­ste Groe­ne Doe­len Loop in Rot­ter­dam groot suc­ces

Afge­lo­pen zater­dag vond in Rot­ter­dam de eer­ste edi­tie plaats van de Groe­ne Doe­len Loop. Bur­ge­mees­ter Ahmed Abou­ta­leb van Rot­ter­dam gaf het start­schot en schonk namens de gemeen­te €1.000. Dit bedrag werd door Limits to Earth ver­dub­beld. Daar­naast lie­pen de wan­de­laars nog geld bij elkaar. In totaal is er een klei­ne €3.000 opge­haald voor het Rot­ter­dam­se groen­pro­ject ´De Nieu­we Buren´ in Span­gen.

Drie pro­jec­ten waren geno­mi­neerd om ver­groend te wor­den en de inter­net­stem­mers heb­ben geko­zen voor de bin­nen­tuin ´De Nieu­we Buren´. Dit pro­ject ont­vangt de opbrengst van deze spon­sor­ac­tie.

Doel
De Groe­ne Loper is de ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van Rot­ter­dam.  Rot­ter­dam mag best nóg groe­ner wor­den en om dat te bewerk­stel­lin­gen, heb­ben de ini­ti­a­tief­ne­mers Gud­run Feld­kamp en Plant Publi­ci­ty Hol­land, in samen­wer­king met diver­se ande­re orga­ni­sa­ties, een groe­ne wan­del­tocht opge­zet.

 

 
Cre­a­tie­ve oplos­sing
Nu de bezui­ni­gin­gen cen­traal staan in de beleids­plan­nen van gemeen­ten, is het groen veel­al het kind van de reke­ning. Om te voor­ko­men dat het groen in de leef­om­ge­ving te veel ver­schraalt, is het belang­rijk om cre­a­tie­ve oplos­sin­gen aan te dra­gen. Een daar­van is deze groe­ne spon­sor­loop. Door deze acti­vi­teit wor­den bur­ger en over­heid op een posi­tie­ve manier bij elkaar gebracht om te voor­ko­men dat het kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig open­baar groen ver­dwijnt. Want zowel de bur­ger als de gemeen­te leve­ren via deze spon­sor­loop een financiële bij­dra­ge. Deze vorm van betrok­ken­heid past uit­ste­kend in het beleid van de mees­te gemeen­ten die maat­schap­pe­lijk ver­ant­woor­de­lijk onder­ne­men hoog in het vaan­del heb­ben staan.

Lan­de­lijk uit­rol­len
Diver­se Neder­land­se ste­den heb­ben inmid­dels laten weten geïnteresseerd te zijn in zo´n soort spon­sor­wan­de­lin­gen door het groen. De ini­ti­a­tief­ne­mers heb­ben dan ook de inten­tie om deze Groe­ne Doe­len Loop lan­de­lijk uit te gaan zet­ten.

Meer infor­ma­tie »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.