Ver­slag: Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten bezoe­ken Neder­land

De Groe­ne Stad op stap met Brit­ten in Rot­ter­dam   Van woens­dag 22 okto­ber t/m vrij­dag 24 okto­ber ver­bleef een dele­ga­tie Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten in Neder­land. Deze inter­na­ti­o­na­le tuin­mis­sie was een ini­ti­a­tief van de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den. Door mede­wer­kers van de ambas­sa­de was een inten­sief , drie­daags pro­gram­ma opge­steld, waar­bij onder ande­re een aan­tal  inno­va­tie­ve […]

Amster­dam gaat TEEB Stad metho­de gebrui­ken voor groen­pro­jec­ten

De gemeen­te Amster­dam gaat de TEEB Stad metho­de voor groen­pro­jec­ten toe­pas­sen bij of voor­af­gaand aan de begro­ting van 2014. Dit naar aan­lei­ding van een onlangs inge­dien­de motie van de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam. De par­tij wil name­lijk dat niet alleen de kos­ten van groen, maar ook de baten daar­van vol­gend jaar in de begro­ting […]

Zuid-Hol­land trekt 36 mil­joen extra uit voor groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil in 2013 zo’n 36 mil­joen euro uit eigen mid­de­len inves­te­ren in groen­pro­jec­ten. Dat stelt Gede­pu­teer­de Sta­ten voor in het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen. Zo zet de pro­vin­cie vol­gend jaar 12,4 mil­joen euro apart om samen met ande­ren groen­pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ver­der gaat er 17,6 mil­joen eigen geld naar groen en recre­a­tie rond de […]

Pro­vin­cie wil oplos­sing ste­de­lij­ke groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Noord-Hol­­land betreurt dat het Rijk voor­lo­pig nog geen hel­der­heid kan geven over de toe­komst van groen­pro­jec­ten rond de gro­te ste­den, die door de Rijks­be­zui­ni­gin­gen stil zijn komen te lig­gen. Pro­vin­cies drin­gen aan op een net­te afron­ding van de pro­jec­ten, maar Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker gaf in een over­leg met de pro­vin­cies aan dat hij op […]

Minis­ters van VROM en Financiën stel­len Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 open

Minis­ters Tin­e­ke Hui­zin­ga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën heb­ben van­daag de nieu­we Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 gepu­bli­ceerd, die met ingang van mor­gen wordt open­ge­steld. Dit is een goed­ko­pe leen­fa­ci­li­teit voor pro­jec­ten die goed zijn voor natuur en mili­eu. Via de rege­ling kun­nen pro­jec­ten een groen­ver­kla­ring krij­gen, waar­mee ze in aan­mer­king komen voor […]