Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten

Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten “Als men­sen met al hun zin­tui­gen in aan­ra­king komen met natuur, dan doet dat wat met hun gezond­heid. Een groe­ne omge­ving kan zelfs wor­den inge­zet in de behan­de­ling of the­ra­pie van pati­ën­ten, zodat ze beter kun­nen omgaan met hun ziek­te.” Prof. dr. Agnes van den Berg ziet kan­sen voor […]

Net­werk­bij­een­komst groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen op 26 janu­a­ri a.s.

Groe­ne Gezon­de Zie­ken­hui­zen is een vier­ja­rig onder­zoeks­pro­gram­ma waar­in groe­ne con­cep­ten voor toe­pas­sing in en rond zie­ken­hui­zen wor­den getoetst op hun effec­ten op pati­ën­ten, bezoe­kers, en per­so­neel. De ambi­tie van het pro­gram­ma is om de samen­wer­king tus­sen de zorg­sec­tor en de groe­ne sec­tor te bevor­de­ren om geza­men­lijk te komen tot inno­va­tie­ve, ver­markt­ba­re groen­con­cep­ten met een opti­ma­le […]

Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, […]

Che­mo­the­ra­pie werkt beter in groe­ne omge­ving

Het Hil­ver­sum­se zie­ken­huis Ter­gooi heeft een pri­meur: kan­ker­pa­ti­ën­ten kun­nen er hun che­mo­k­uur onder­gaan in een spe­ci­aal inge­rich­te tuin, de ‘che­mo­t­uin’. Het dag­blad Sten­tor meldt dat naar een idee van inter­­nist-onco­loog Pie­ter van den Berg in de tuin van het zie­ken­huis zit­jes zijn gemaakt. In die groe­ne omge­ving, waar­door stress, angst en onze­ker­heid wor­den ver­laagd, werkt […]

St. Eli­sa­beth-Zie­ken­huis start met groen­plan

De eer­ste steen van het oude St. Eli­sa­beth Zie­ken­huis is opnieuw ont­huld. Dit gebeur­de gis­te­ren tij­dens de ope­ning van drie com­pleet nieuw inge­rich­te (binnen)tuinen op de loca­tie St. Eli­sa­beth van het gefu­seer­de Eli­sa­­beth-Twee­Ste­­den Zie­ken­huis. De opge­knap­te tui­nen bevor­de­ren de gezond­heid en het wel­zijn van pati­ën­ten en bezoe­kers. De ope­ning werd gedaan door Til­burg­se wet­hou­der Mario […]

Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen

een onder­zoeks­pro­gram­ma naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in zie­ken­hui­zen   De Groe­ne stad in gesprek met Dr. Jolan­da Maas (seni­or onder­zoe­ker aan de VU) over nieuw onder­zoek naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in en rond­om zie­ken­hui­zen Dat groen een posi­tief effect op onze gezond­heid heeft, dat besef begint zo lang­za­mer­hand wel door te […]