Net­werk­bij­een­komst groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen op 26 janu­a­ri a.s.

Groe­ne Gezon­de Zie­ken­hui­zen is een vier­ja­rig onder­zoeks­pro­gram­ma waar­in groe­ne con­cep­ten voor toe­pas­sing in en rond zie­ken­hui­zen wor­den getoetst op hun effec­ten op pati­ën­ten, bezoe­kers, en per­so­neel. De ambi­tie van het pro­gram­ma is om de samen­wer­king tus­sen de zorg­sec­tor en de groe­ne sec­tor te bevor­de­ren om geza­men­lijk te komen tot inno­va­tie­ve, ver­markt­ba­re groen­con­cep­ten met een opti­ma­le gebrui­ker­s­er­va­ring.
Het onder­zoek wordt uit­ge­voerd door de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam en Bureau Natuur­voor­men­sen in samen­wer­king met medisch onder­zoe­kers van de zie­ken­hui­zen. Er zul­len ten­min­ste zeven inter­ven­ties wor­den onder­zocht bij ver­schil­len­de zie­ken­hui­zen. Voor­beel­den zijn de che­mo­t­uin bij zie­ken­huis Ter­gooi, een beweeg­pro­gram­ma in het Goois Natuur­re­ser­vaat, en een onder­zoek naar de meer­waar­de van een natuur­ont­dek­kist op de afde­ling Kin­der­ge­nees­kun­de van het Rei­nier de Graaf zie­ken­huis
Het onder­zoek is aan­ge­vraagd door Flo­ra­Hol­land en stich­ting iVer­de als onder­deel van hun pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da, dat wordt gefi­nan­cierd door de Top­sec­tor Tuin­bouw en Uit­gangs­ma­te­ri­a­len en het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Ter­gooi Zie­ken­huis, Stich­ting Steun van het Goois Natuur­re­ser­vaat, Flo­ra Hol­land en iVer­de zijn pri­va­te spon­sors van het onder­zoek
Op 26 janu­a­ri 2016 is de eer­ste net­werk­bij­een­komst in het Rei­nier de Graaf Zie­ken­huis in Delft. Klik hier om het pro­gram­ma te down­lo­a­den. Bent u werk­zaam in de zorg of in de groe­ne sec­tor of op een ande­re wij­ze pro­fes­si­o­neel betrok­ken bij het the­ma groen in en rond zie­ken­hui­zen? Dan bent u van har­te wel­kom bij deze bij­een­komst. U kunt zich aan­mel­den via deze link.
Meer infor­ma­tie is te vin­den op http://www.groenegezondeziekenhuizen.nl/