Berichten

De afgelopen jaren zijn er verschillende groene stedelijke initiatieven voor dagbesteding ontstaan voor thuiswonende mensen met dementie. Voorbeelden zijn stadsboerderijen, buurttuinen en verzorgingshuizen die hun tuin openstellen voor mensen met dementie in de buurt.
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en het RIVM willen graag meer weten over deze initiatieven. Hoe zien de initiatieven eruit? Wat betekenen ze voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Sluiten de initiatieven voldoende aan bij hun wensen en behoeften? Hoe zit het met de financiering ervan? Belangrijke vragen, met name omdat mantelzorgers dagbesteding als één van de belangrijkste vormen van ondersteuning voor henzelf en hun naaste met dementie zien.
Daarom komen we graag in contact met groene initiatieven in de stad waar thuiswonende mensen met dementie gebruik van maken. Kent u groene initiatieven voor mensen met dementie? Dan ontvangen we graag de naam van het initiatief en de contactpersoon met e-mail adres.
U kunt dit tot 15 september 2016 doorgeven aan Jan Hassink- Wageningen-UR: Jan.hassink@wur.nl  telefoonnummer: 0317 480576
bron: alzheimer-nederland.nl

Inzameling taxussnoeisel helpt groene sector beter te profileren
Sjerp Bouma, eigenaar en creatief vormgever van Outlook en Apola Groenprojecten is sinds 2012 bestuurslid van de groene ondernemersvereniging VHG. Hij was en is nog steeds initiatiefnemer en motor achter de taxusactie ‘Snoeien voor Leven’. In het kader van die actie wordt ook dit jaar in de zomermaanden weer een grote hoeveelheid taxussnoeisel binnengehaald, waaruit baccatine wordt gewonnen, grondstof voor kankerbestrijdende geneesmiddelen. Maar de taxusactie is slechts één van de activiteiten waarmee de VHG het fenomeen ‘groen’ breed onze de aandacht brengt. Tijd voor een interview, in vragen en antwoorden.
 
U bent initiator van de taxusactie, wat gaf voor u de doorslag om deze actie op te zetten?
‘Het mooie van de taxussnoeisel actie is dat ze tweeledig is. Eerste doel is zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen, zodat het kan worden gebruikt als grondstof voor een medicijn tegen bepaalde vormen van kanker. Wat wij normaal weggooien als afval vormt de basisstof voor chemotherapie. Wij vonden het als vereniging, als VHG, belangrijk om daar wat mee te doen. Vorig jaar zijn we ermee aan de slag gegaan, dit jaar hebben we de actie verder uitgewerkt en eraan gewerkt om zoveel mogelijk hoveniers bij de actie te betrekken.
Door de inzamelactie maken we een koppeling, in de beeldvorming, tussen aan de ene kant ‘groen’ en het nut van groen en aan de andere kant de inzet van ons als sector, de hoveniers, om zich te profileren als maatschappelijk bewuste ondernemers. Maatschappelijk ondernemend bezig zijn, maar daarnaast ook de groene boodschap ondersteunen.
Dit jaar hebben wij ook gemeenten benaderd om te zien of zij wilden deelnemen aan de actie. Wij hebben geprobeerd kleinere hoveniers te clusteren. Zo is het voor hen logistiek gemakkelijker hun snoeisel in te zamelen en in te leveren. Samen kun je zoveel meer bereiken en door het dit jaar veel groter aan te pakken hopen we dat de uiteindelijke opbrengst ook groter is. ‘
 
Bent u tevreden over het aantal deelnemers dat momenteel zich inzet voor deze actie?
‘Natuurlijk zijn wij trots en tevreden met de hoveniers die op dit moment meedoen, maar het kan altijd beter. In beginsel kunnen alle kleine en grote hoveniers meedoen aan het inzamelen, maar zover zijn we nog niet. Volgend jaar willen we nog eerder aandacht creëren voor de actie door op netwerkbijeenkomsten ons verhaal te doen.
Wat hoveniers op dit moment nog tegenhoudt is dat zij bang zijn dat het veel extra werk is. Maar die angst is overdreven. Het enige wat zij hoeven te doen is het afval, dat zij normaal zouden afvoeren, opvangen en bewaren totdat het wordt opgehaald. Door onze partners van Vergroot de Hoop wordt het snoeisel opgehaald en verzameld in grote bakken. Je moet mensen even een zetje geven, ze goed informeren en overtuigen.’
 
Heeft u nog bijzondere acties ondernomen om mensen te betrekken bij dit initiatief?
‘Wij hebben in onze VHG-nieuwsbrief duidelijk gemaakt dat wij dit jaar weer zouden deelnemen. Ook hebben we onze netwerkbijeenkomsten daarvoor gebruikt. Nu is de opvolging, de follow-up essentieel. Laten zien dat deze actie succesvol is, dat succes uitdragen. Zo wordt het volgend jaar voor nog meer hoveniers een vanzelfsprekende keuze om ook mee te doen. Sommige van onze leden hebben het doel nog niet helder voor ogen. Die kunnen we overhalen door de succesverhalen van andere deelnemers uit te dragen. Dat kan ook, want de reacties van hoveniers die wel meedoen zijn ontzettend positief. Onze rol is het allemaal zo te organiseren dat de leden het taxussnoeisel alleen nog maar moeten inzamelen en inleveren.’
 
 Deze taxusinzameling laat een specifiek aspect zien van het belang van ‘groen’. Wat vindt u van de ‘Groene Stad’, als platform? Is een dergelijk platform, met het belang van ‘groen’ als boodschap,  nuttig voor groenvoorzieners?
‘Ik vind de ‘Groene Stad’ enorm belangrijk, als platform. ‘Groen’ is een hele tijd alleen maar gezien als decoratie, als een kostenpost. Maar je ziet overal dat het besef van de waarde van groen, de manieren waarop een Groene Stad bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, aan een leefbare stad, toeneemt. Maar je moet dat inzicht wel aan de man zien te brengen en ervoor zorgen dat het doorwerkt in het beleid van overheden en particulieren. Hoe beter je deze boodschap kunt verpakken en uitleggen, hoe duidelijker het wordt.
Als VHG zijn wij constant bezig om die groene boodschap te verspreiden. Een goede actie die het groene bewustzijn vergroot is een enorme aanwinst voor de inwoners van een stad en de groenvoorzieners zelf. Maar hoe krijg je zo’n boodschap over de bühne? Daarvoor is zo’n platform als de Groene Stad eigenlijk onmisbaar. Er worden succesvolle casussen getoond, wetenschappelijke onderzoeken worden gepubliceerd die argumenten aandragen voor de stelling dat groen essentieel is voor het welzijn van een stad. De Groene Stad verschaft ideeën en inspiratie voor plannen om onze steden groener te maken.
 
Heeft u  voorbeelden van dergelijke ideeën en van de mogelijke inzet van hoveniers, de VHG-leden?
‘Een enorme kans voor onze leden vind ik het feit dat wij als groenvoorzieners een oplossing kunnen bieden voor de wateroverlast in een stad. Dat is momenteel ontzettend actueel. Groen in een stad absorbeert heel veel van het regenwater waar veel steden tegenwoordig ontzettend veel last en schade van ondervinden. Wij zetten als vereniging sterk in op het weghalen van stenen en het daarvoor in de plaats aanleggen van groen.
Naast wateroverlast is ook hitte in veel steden een groot probleem en ook daartegen is vergroening een probaat middel en ook daar zetten wij op in. Nog een argument: het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die in een omgeving van asfalt en beton gedragsproblemen ontwikkelen, in een groene omgeving beter gaan functioneren en tot betere leerprestaties komen.
Het hoeven niet per se grote investeringen te zijn, maar door kleine aanpassingen in de omgeving kunnen al hele mooie dingen gerealiseerd worden. Een groenproject hoeft niet duur te zijn om al een enorme impact te hebben op het aanzien van de stad. Wij als VHG zien het als onze taak het belang daarvan aan alle verantwoordelijken duidelijk te maken.’
 

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Dit project maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Groene Cirkels, tussen provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra, dat als doel heeft het ontwikkelen van een klimaatneutrale brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.

“Op dit moment zijn we in het gebied Leiden – Zoetermeer – Alphen aan den Rijn een bijzonder landschap aan het ontwikkelen,” zegt projectleider Sabine van Rooij van Alterra. “Een landschap waar een diversiteit aan bestuivende insecten duurzaam voorkomt, waarin honingbijen volop voedsel kunnen vinden en dat aantrekkelijk is voor mensen om in te wonen, te werken en te recreëren.”
Om te zorgen dat het landschap deze drie landschapsdiensten levert, is Groene Cirkels gestart met het bouwen van een breed sociaal netwerk van actoren. Burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden zijn de direct betrokkenen, omdat zij niet alleen een groot deel van het landschap beheren, maar ook profiteren van de baten die dat oplevert. Groene Cirkels faciliteert bijeenkomsten voor stakeholders, ondersteunt hen bij het ontwikkelen van initiatieven, en zorgt voor afstemming tussen hun initiatieven zodat er een samenhangend ruimtelijk netwerk ontstaat. Alterra levert de kennis die nodig is om dat ruimtelijke netwerk voor bestuivers te realiseren.
Er komen honderden soorten wilde bijen, zweefvliegen en vlinders in het gebied voor. Sabine van Rooij: “Daarom werken we met ‘ecoprofielen’, groepen insecten die ongeveer dezelfde ruimtelijke voorwaarden nodig hebben. Voor iedere groep hebben we ‘bouwstenen’ ontwikkeld waarmee het Bijenlandschap gestalte kan krijgen. Deze variëren in grootte van leefgebieden van 10 ha die we ‘Bed & Breakfastgebieden’ noemen, tot kleine plekjes die het huidige landschap beter overbrugbaar maken voor bestuivers, de ‘Bij-tankstations’. Zo kan iedere stakeholder zelf iets bijdragen, of in samenwerking met zijn buren een grotere bouwsteen realiseren.
De door Alterra samen met EIS en de Vlinderstichting ontwikkelde kennis over bestuivers, ecoprofielen, bouwstenen en het daarvoor benodigde beheer is beschikbaar in een handreiking en een training. Deze is gratis op te vragen zodat iedereen een bijdrage kan leveren. Met de ‘Contourenkaart Bijenlandschap’ kan iedereen de realisatie van het Bijenlandschap volgen: de gerealiseerde en lopende initiatieven, de potentie van een plek voor een bouwsteen, en waar welke schakels in het ruimtelijke netwerk nog ontbreken. Door deze contourenkaart kan het sociale netwerk rond bijen zelf sturing geven aan initiatieven en locaties.
In totaal hebben op dit moment 22 organisaties in de regio een overeenkomst ondertekend waarin ze afspreken om zich in te zetten om de achteruitgang van wilde bijen te stoppen door het landschap bijvriendelijker te maken door meer voedsel- en nestgelegenheid te bieden en door behoedzaam om te gaan met chemische bestrijdingsmiddelen. En hoewel in andere delen van Nederland andere bestuivers voorkomen, kan de werkwijze overal toegepast worden. Sabine van Rooij: “In dit proefproject hebben we geleerd hoe we een sociaal netwerk en een ruimtelijk netwerk in wisselwerking met elkaar kunnen opzetten.”
Bron: Universiteit Wageningen

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, ‘Eerste Hulp’ nodig hebben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van boswachter Laurens in zijn Schoorlse duinen.
Er ontstaan steeds meer burgerinitiatieven in de provincie Noord-Holland. Vrijwilligers nemen het heft in eigen hand om een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren te beschermen of nieuwe groepen bij de natuur te betrekken. In de stad zetten buurtbewoners een braakliggend terrein om in tijdelijke natuur of geven kinderen les in een gezamenlijke moestuin.
Het is vaak moeizaam om deze initiatieven uit te voeren door gebrek aan een goed netwerk, (financiële) middelen, contacten met de overheid of toegang tot specifieke kennis en vaardigheden. In opdracht van de Provincie Noord-Holland gaan de terreinbeherende en natuurorganisaties (TBO) op zoek naar deze initiatieven en bieden expertise om ze tot een succes te brengen. Het meest kansrijke initiatief ontvangt 1.000 euro om het project een stap verder te helpen.
Uitreiking & informatiemarkt op de Groene Dialoogdag
De uitreiking van de Eerste Hulp bij Groen prijs t.w.v. 1.000 euro vindt plaats op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni. Iedereen die in de provincie Noord-Holland actief is in het groen is uitgenodigd. Op de informatiemarkt staan de natuurorganisaties, provincie Noord-Holland en andere experts bij wie je terecht kan met vragen over subsidie-aanvragen, communicatietips, landschapsbeheer of een specifiek natuurgebied. De beursmeester helpt je de juiste persoon te spreken.
Jurering
De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (Sectorhoofd Natuur en Recreatie PWN en voorzitter TBO), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer, Schoorlse Duinen & Kop van Noord-Holland) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco, voorheen Grontmij). Zij maken een afweging m.b.v. de volgende criteria:
– Het initiatief bereikt bij juiste uitvoering een significante verbetering van de ecostructuur of natuurlijke diversiteit.
– Het initiatief heeft de potentie om op de lange termijn blijvend impact te behalen.
– Het initiatief betrekt (nieuwe) mensen bij de natuur.
– Het initiatief heeft een innovatief karakter of vervult een behoefte waarin nog niet door andere organisaties of personen wordt voorzien.
Aanmelding & vragen
Heb jij een groen initiatief in de provincie Noord-Holland? Vul contactgegevens en details over jouw initiatief in op het aanmeldformulier. Je meldt je automatisch aan voor de Groene Dialoogdag. Heb je vragen? Mail naar info@degroeneacademie.nl.

In het kader van de Oldenzaalse Groene Loper 2.0, een netwerk van groene initiatieven in de stad, zijn donderdagavond zeven subsidies uitgereikt. De bijdragen lopen uiteen van 550 tot 1000 euro en zijn toegekend aan projecten die bijdragen aan een groenere buurt.
De lokale afdeling van Groei & Bloei kreeg 550 euro voor het organiseren van een voortuinwedstrijd en balkonbakkenkeuring. Moestuinvereniging het Boeskoolhöfke is verblijd met 850 euro. Geld waarmee nieuwe onderhoudsapparaten kunnen worden gekocht. Duizend euro is toegekend aan de imkersvereniging (zaailintproject) en de stichting Stadstuin (‘Groene Verbinding’). IVN, park Stakenkamp en Stichting Stakenboer kregen elk 1000 euro voor de gezamenlijke realisatie van een vlinderhof, struinpad en bostuin in het park Stakenkamp.
In september dit jaar wordt een tweede aanvraagronde gehouden, waarbij opnieuw aanvragen kunnen worden ingediend. De Groene Loper 2.0 wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.
Bron: tubantia.nl

Negen publieke partners ondertekenen op woensdag 9 maart samen met zeven (semi)private samenwerkingspartners de zogenaamde City Deal klimaatadaptatie. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is één van deze partijen.
De ondertekening vindt plaats tijdens de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Met de City Deal spreken de partijen uit de komende vier jaar een praktijk leeromgeving en kraamkamer voor innovatie te willen zijn. Vanuit WDODelta valt deze City Deal onder de paraplu van Klimaat Actieve Stad waarmee het waterschap aan de slag gaat. Namens het waterschap zet bestuurder Hans de Jong zijn handtekening.
“Onze steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Regenbuien worden extremer, natte én droge periodes duren langer en ook hittegolven komen vaker voor. De delta- en kuststeden hebben bovendien te maken met een toenemende hoeveelheid rivierwater en een stijgende zeespiegel. Er ligt dan ook een grote opgave om ons land klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat de steden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven.”
Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. “Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel.”
In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking in ‘een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren’. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. “Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten.”
De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.
De partners die de City Deal op 9 maart ondertekenen zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland.
Daarnaast zijn er partijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.
Tot juni kunnen andere partijen zich aansluiten bij deze City Deal.
Bron: destadskoerier.nl