Groe­ne ini­ta­tie­ven hel­pen demen­te­ren­de oude­ren

De afge­lo­pen jaren zijn er ver­schil­len­de groe­ne ste­de­lij­ke ini­ti­a­tie­ven voor dag­be­ste­ding ont­staan voor thuis­wo­nen­de men­sen met demen­tie. Voor­beel­den zijn stads­boer­de­rij­en, buurt­tui­nen en ver­zor­gings­hui­zen die hun tuin open­stel­len voor men­sen met demen­tie in de buurt. Onder­zoe­kers van de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en het RIVM wil­len graag meer weten over deze ini­ti­a­tie­ven. Hoe zien de ini­ti­a­tie­ven eruit? Wat […]

Sjerp Bou­ma (VHG): Groe­ne Stad, onmis­baar plat­form

Inza­me­ling taxus­snoei­sel helpt groe­ne sec­tor beter te pro­fi­le­ren Sjerp Bou­ma, eige­naar en cre­a­tief vorm­ge­ver van Out­look en Apo­la Groen­pro­jec­ten is sinds 2012 bestuurs­lid van de groe­ne onder­ne­mers­ver­e­ni­ging VHG. Hij was en is nog steeds ini­ti­a­tief­ne­mer en motor ach­ter de taxus­ac­tie ‘Snoei­en voor Leven’. In het kader van die actie wordt ook dit jaar in de […]

De ont­wik­ke­ling van een regi­o­naal Bij­en­land­schap in Zuid-Hol­land

Samen met bur­gers, bedrijfs­le­ven, boe­ren en over­he­den ont­wik­ke­len Alter­ra, EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten en de Vlin­der­stich­ting een regi­o­naal Bij­en­land­schap in de regio Zoe­ter­wou­de in Zuid-Hol­­land. Dit pro­ject maakt onder­deel uit van het samen­wer­kings­ver­band Groe­ne Cir­kels, tus­sen pro­vin­cie Zuid-Hol­­land, Hei­ne­ken en Alter­ra, dat als doel heeft het ont­wik­ke­len van een kli­maat­neu­tra­le brou­we­rij, een duur­za­me eco­no­mie én een […]

Maak kans op ‘Eer­ste Hulp’ bij groen prijs

In Noord-Hol­­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van bos­wach­ter Lau­rens in zijn Schoorl­se dui­nen. Er ont­staan steeds meer bur­ger­ini­ti­a­tie­ven in de pro­vin­cie Noord-Hol­­land. Vrij­wil­li­gers nemen […]

Sub­si­dies voor groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Olden­zaal

In het kader van de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0, een net­werk van groe­ne ini­ti­a­tie­ven in de stad, zijn donderdagavond zeven sub­si­dies uit­ge­reikt. De bij­dra­gen lopen uit­een van 550 tot 1000 euro en zijn toe­ge­kend aan pro­jec­ten die bij­dra­gen aan een groe­ne­re buurt. De loka­le afde­ling van Groei & Bloei kreeg 550 euro voor het orga­ni­se­ren […]

Water­schap doet mee aan City Deal voor kli­maat­be­sten­di­ge groe­ne ste­den

Negen publie­ke part­ners onder­te­ke­nen op woens­dag 9 maart samen met zeven (semi)private samen­wer­kings­part­ners de zoge­naam­de City Deal kli­maat­adap­ta­tie. Het Water­schap Drents Over­ijs­sel­se Del­ta (WDO­Del­ta) is één van deze par­tij­en. De onder­te­ke­ning vindt plaats tij­dens de werk­con­fe­ren­tie Water­vei­lig en kli­maat­be­sten­dig bou­wen, wonen en leven in Zwol­le. De part­ners van de deal gaan op nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal […]