App toont hete plek­ken Amster­dam

Een nieu­we app laat inwo­ners van Amster­dam zien waar de warm­ste en koel­ste plek­ken zijn in de stad. Het stuk­je gereed­schap is ont­wik­keld in Wage­nin­gen. Ieder­een heeft tegen­woor­dig wel eens van het hit­­te-eiland­ef­­fect gehoord. In de stad kan het in de zomer stuk­ken war­mer zijn dan op het plat­te­land. De stad houdt warm­te vast. Maar […]

Groen­tool advi­seert aan­plan­ting van ste­de­lijk groen

De Vlaam­se Instel­ling voor Tech­no­lo­gisch Onder­zoek (VITO) in Mol heeft op vraag van de stad Ant­wer­pen een kaartap­pli­ca­tie ont­wik­keld waar­mee de stads­plan­ners de bes­te groen­soort kun­nen selec­te­ren om hit­te en geluid tegen te gaan. De tool kan vol­gens de onder­zoe­ker ook elders gemak­ke­lijk wor­den inge­zet. Eer­der was al dui­de­lijk dat ste­de­lij­ke omge­vin­gen in extre­me geval­len […]

Inter­ac­tie­ve plan­ten-app her­kent plan­ten­soor­ten

Vier Fran­se onder­zoeks­in­stel­lin­gen (Cirad, INRA, Inria en IRD) en Tela Bota­ni­ca heb­ben een plan­­ten-app ont­wik­keld die in staat is meer dan 6.000 West-Euro­pe­­se plan­ten­soor­ten te her­ken­nen. Dank­zij het soci­a­le net­werk rond Plant­net komen er steeds meer foto’s en gege­vens van plan­ten bij. Deze app deter­mi­neert aan de hand van bloem, blad, fruit en bast met […]

Per­fect Earth Ani­mals helpt kin­de­ren de natuur ont­dek­ken

De nieu­we app Per­fect Earth Ani­mals is gemaakt door het Neder­land­se game­be­drijf Per­fect Earth in samen­wer­king met Staats­bos­be­heer. Met de app wor­den kin­de­ren de natuur in gestuurd om kaar­ten te ver­za­me­len. Per­fect Earth Ani­mals Kin­de­ren hou­den van ver­za­me­len, dus dat is exact de manier waar­op Staats­bos­be­heer en game­ma­ker Per­fect Earth de jong­sten de natuur wil­len […]

Gemeen­te Den Haag lan­ceert Haag­se Bomen App

Alle Haag­se straat­bo­men zijn vast­ge­legd in een beheer­sys­teem en met die infor­ma­tie is een han­di­ge App gemaakt, de Haag­se Bomen App. Deze App kunt u gebrui­ken op uw smartpho­ne of tablet. In de Haag­se Bomen App ziet u de straat­bo­men en monu­men­ta­le bomen van Den Haag. Straat­bo­men Wat is een straat­boom? Natuur­lijk iede­re boom die […]