Bou­wen met Groen en Glas wordt ‘Knooppunt Bou­wen met Groen’

Bou­wen met Groen en Glas (BGG) en Knoop­punt Inno­va­tief Groen (KIG) bun­de­len hun kracht in het nieu­we ‘Knooppunt Bou­wen met Groen’. Het Knoop­punt maakt zich sterk voor de toe­pas­sing van groen als bron van vita­li­teit en ener­gie in de bebouw­de omge­ving.In de afge­lo­pen twee jaar zijn BGG en KIG steeds meer gaan samen­wer­ken, omdat de […]

Twee­daag­se cur­sus bou­wen met groen en glas

Opdracht­ge­vers van van­daag eisen voor de toe­komst com­for­ta­be­le wonin­gen en kan­to­ren die een bron zijn van vita­li­teit en ener­gie. Bou­wen met Groen en Glas rea­li­seert deze nieu­we norm. Door een opti­ma­le samen­wer­king van zon­ne­warm­te, dag­licht en groen ervaart de gebrui­ker een aan­ge­na­me werk- of leef­om­ge­ving. Tij­dens een twee­daag­se cur­sus, geor­ga­ni­seerd door Bou­wen met Groen en […]

Stu­die­reis Bou­wen met Groen en Glas naar Han­no­ver

Op 13 en 14 okto­ber orga­ni­se­ren Bou­wen met Groen en Glas in samen­wer­king met de Bond Neder­land­se Archi­tec­ten en het Pro­duct­schap Tuin­bouw een com­pac­te twee­daag­se stu­die­reis naar Han­no­ver. Omdat niets zo ver­hel­de­rend werkt als de eigen bele­ving, nemen wij u mee naar aan­tal uit­ge­spro­ken Groen en Glas pro­jec­ten, zodat u zelf de meer­waar­de kunt erva­ren […]

Onder­zoek Reno­ve­ren met groen en glas afge­rond

Vita­li­se­rend reno­ve­ren is een van de pei­lers van het door het Pro­duct­schap Tuin­bouw gefi­nan­cier­de pro­gram­ma ‘Bouwen met groen en glas’. Om de toe­pas­sin­gen van groen en glas in de reno­va­tie van naoor­log­se wij­ken in kaart te bren­gen is het onder­zoek Reno­ve­ren met groen en glas uit­ge­voerd, met mede­fi­nan­cie­ring van de Rabo­bank. Aan­lei­ding hier­voor is dat […]

Bij­een­komst Bou­wen met Groen en Glas

Groen­fo­rum Neder­land en het Pro­duct­schap Tuin­bouw nodi­gen u hier­bij uit voor een bij­een­komst over het the­ma: Bou­wen met Groen en Glas op woens­dag 23 sep­tem­ber in Zoe­ter­meer. Bou­wen met groen en glas (BGG) is een ver­nieu­wend bouw­con­cept, ont­leend aan de glas­tuin­bouw, waar­bij de nadruk ligt op het inte­graal ont­wer­pen met licht, warm­te en groen om […]

Bou­wen met groen en glas

Glas­tuin­bouw, ruim­te­vaart en psy­cho­lo­gie. Drie vak­ge­bie­den die op het eer­ste gezicht wei­nig met elkaar te maken heb­ben. ‘Bou­wen met groen en glas’ bewijst het tegen­deel door gebruik te maken van nieu­we tech­nie­ken en inzich­ten uit deze vak­ge­bie­den. Het con­cept maakt tevens opti­maal gebruik van dag­licht, zon­ne­warm­te en de wel­daad van groen bin­nen en bui­ten. Voor […]