Onder­zoek Reno­ve­ren met groen en glas afge­rond

Vita­li­se­rend reno­ve­ren is een van de pei­lers van het door het Pro­duct­schap Tuin­bouw gefi­nan­cier­de pro­gram­ma ‘Bouwen met groen en glas’. Om de toe­pas­sin­gen van groen en glas in de reno­va­tie van naoor­log­se wij­ken in kaart te bren­gen is het onder­zoek Reno­ve­ren met groen en glas uit­ge­voerd, met mede­fi­nan­cie­ring van de Rabo­bank.

Aan­lei­ding hier­voor is dat veel naoor­log­se wij­ken te kam­pen heb­ben met afne­men­de leef­baar­heid en te wei­nig soci­a­le cohe­sie. Daar­naast vol­doen veel wonin­gen niet meer aan de wen­sen en eisen van de hui­di­ge bewo­ners.

Woon­wij­ken trans­for­me­ren tot leef­om­ge­vin­gen
Het onder­zoek heeft als doel hand­vat­ten aan te rei­ken om bestaan­de woon­wij­ken te trans­for­me­ren tot leef­om­ge­vin­gen die een bron vor­men van ener­gie, voe­ding en wel­be­vin­den.

Het geeft een inspi­re­rend beeld van toe­pas­sin­gen van groen en dag­licht in de publie­ke ruim­te die snel en betaal­baar uit­ge­voerd kun­nen wor­den. En die ervoor zor­gen dat bewo­ners uit­ge­no­digd wor­den uit hun wonin­gen te komen en loka­le acti­vi­tei­ten te onder­ne­men, waar­door de onder­lin­ge ver­bon­den­heid ver­ste­vigd wordt. Daar­naast bewerk­stel­li­gen groen en dag­licht ook nog een posi­tief effect op gezond­heid en wel­be­vin­den.

Anders den­ken over reno­va­tie
Het onder­zoek wil woning­cor­po­ra­ties inspi­re­ren om anders te den­ken over reno­ve­ren, waar­de­cre­a­tie, finan­cie­ring en terug­ver­die­nen zodat dit kan lei­den tot ver­ras­sen­de inzich­ten en oplos­sin­gen.

Laat u inspi­re­ren door de bro­chu­re en de eind­rap­por­ta­ge »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.