Heem­ste­de wil oud tuin­bouw­ge­bied een groe­ne bestem­ming geven

De gemeen­te wil het oude tuin­bouw­ge­bied Man­pad­slaan­ge­bied groen inrich­ten. Eer­der leek hier­voor geld beschik­baar te zijn bij het rijk en de pro­vin­cie, maar dit is niet meer het geval. Daar­om wordt nu onder­zocht of het nodig is eni­ge bebou­wing in het gebied toe te staan om ande­re delen als natuur­ge­bied te kun­nen inrich­ten. Als dit […]

Minis­ter Schultz van Hae­gen, wet­hou­ders Rot­ter­dam geven start­sein aan­leg dak­park

Minis­ter Schultz van Hae­gen, wet­hou­ders Alexan­dra van Huf­fe­len (Duur­zaam­heid) en Bal­jeu (Haven en Ver­keer) gaven onlangs met een wijk­be­wo­ner het start­sein voor de aan­leg van Dak­park Rot­ter­dam. Het park is in mei 2013 klaar. Het Dak­park Rot­ter­dam, aan­ge­legd op een voor­ma­lig ran­geer­ter­rein in Rot­­ter­­dam- West, is een riant dak­park van acht hec­ta­re, met uit­zicht over […]

Groe­ne daken geven dro­ge voe­ten in Ant­wer­pen

Ant­werps sche­pen Ludo Van Cam­pen­hout (Stads- en Groen­ont­wik­ke­ling van de stad Ant­wer­pen) legt in het Bel­gi­sche dag­blad De Mor­gen uit waar­om Ant­wer­pen vori­ge week geen last had van over­tol­lig regen­wa­ter tij­dens de hevi­ge regen­val. Alleen met een strik­te ste­den­bouw­kun­di­ge aan­pak, en het voor­zien van genoeg buf­fer­ca­pa­ci­teit door onder ande­re meer groen kan op lan­ge ter­mijn […]

Rot­ter­dam­mers geven voor­keur aan rui­ge natuur en water

Ruim twee­der­de van de Rot­ter­dam­mers geeft de voor­keur aan rui­ge natuur en water voor de inrich­ting van het 600 hec­ta­re gro­te nieu­we natuur- en recre­a­tie­ge­bied, Buy­ten­land, in de gemeen­te Albrands­waard. Dat is één van de voor­naams­te con­clu­sies uit het Bele­vings­waar­den­on­der­zoek, uit­ge­voerd in opdracht van de Pro­vin­cie Zuid Hol­land. De PvdA Rot­ter­dam, al jaren groot voor­stan­der […]

Rot­ter­dam­mers geven een ruim vol­doen­de voor stads­par­ken

Rot­ter­dam­mers bezoe­ken de gro­te en klei­ne stads­par­ken gemid­deld 40 keer per jaar en waar­de­ren de par­ken met een ruim vol­doen­de. Niet-wes­­­ter­­se Rot­ter­dam­mers heb­ben een voor­keur voor het wijk- of buurt­groen. De autoch­to­ne Rot­ter­dam­mers trek­ken er ook op uit naar het bui­ten­ste­de­lijk groen zoals de Rot­te­me­ren aan de Noord­rand en de grien­den ten zui­den van de […]