Heem­ste­de wil oud tuin­bouw­ge­bied een groe­ne bestem­ming geven

De gemeen­te wil het oude tuin­bouw­ge­bied Man­pad­slaan­ge­bied groen inrich­ten. Eer­der leek hier­voor geld beschik­baar te zijn bij het rijk en de pro­vin­cie, maar dit is niet meer het geval. Daar­om wordt nu onder­zocht of het nodig is eni­ge bebou­wing in het gebied toe te staan om ande­re delen als natuur­ge­bied te kun­nen inrich­ten.

Als dit het geval is, wordt geke­ken hoe dit het bes­te kan wor­den inge­past. Het gemeen­te­be­stuur vindt het belang­rijk belang­heb­ben­den en belang­stel­len­den actief te betrek­ken bij de plan­nen. Daar­om wordt een bege­lei­dings­groep gevormd. De groep denkt mee over de plan­nen voor het gebied en bewaakt de gren­zen van wat aan­vaard­baar is. De groep kan gevraagd en onge­vraagd advies geven aan de gemeen­te­raad en het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders. De uit­ein­de­lij­ke besluit­vor­ming vindt plaats in het col­le­ge en de raad.

Bron:
Nieuws­bank