Ant­wer­pen pro­moot groe­ne gevels om groe­ne stad te rea­li­se­ren

Om de bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren, heeft Ant­wer­pen ieder jaar een ‘soort van het jaar’. Dit jaar is er niet geko­zen voor een spe­ci­fie­ke dier- of plan­ten­soort, maar voor groe­ne gevels. Een gevel­tuin draagt bij aan de soor­ten­rijk­dom en aan een groe­ne­re straat, buurt en stad. Het hele jaar zul­len acti­vi­tei­ten rond groe­ne gevels wor­den geor­ga­ni­seerd. […]

Groe­ne gevels heb­ben de toe­komst

Het ver­groe­nen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onder­zoe­ker Marc Ottelé richt­te zich spe­ci­fiek op gevels en ziet aan­zien­lij­ke voor­de­len in het aan­bren­gen van ‘verticale’ vege­ta­tie. De plan­ten hel­pen onder meer om scha­de­lijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé pro­mo­veert op dins­dag 28 juni op dit onder­werp aan de […]

Nieuw vak­blad voor groe­ne daken en gevels

In sep­tem­ber ver­schijnt het nieu­we vak­blad Dak & Gevel Groen. Uit­ge­ver NWST uit Nij­me­gen geeft het nieu­we vak­blad uit. De vraag naar dak- en gevel­groen neemt de laat­ste jaren enorm toe. Steeds meer gemeen­ten zien de meer­waar­de in van groe­ne daken en gevels. Hoofd­re­dac­teur Hein van Ier­sel van het des­be­tref­fen­de blad laat weten dat ook […]

Rot­ter­dam is twee groe­ne gevels rij­ker

Op woens­dag 2 juni 2010 is het cen­trum van Rot­ter­dam een unie­ke plek rij­ker. Voor­bij­gan­gers kun­nen zich dan niet meer aan het zicht van de bij­zon­de­re twee groe­ne gevels aan het Stok­vis­wa­ter, Sint Jacobs­plaats ont­trek­ken. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len ver­ant­woor­de­lijk voor duur­zaam­heid, bin­nen­stad, bui­ten­ruim­te en groen ont­hult samen met stich­ting bewo­ners­plat­form “Pro Groen” en onder­ne­mers […]

Dyna­mi­sche gevels

In tijd­schrift Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur (nr 9) staat de gevel cen­traal. De gevel heeft niet lan­ger alleen een bescherm­de func­tie. Na het groe­ne dak zijn er nu ook groe­ne gevels. Goed voor de leef­bar­heid en voor de opvang van fijn stof. En de gevel kan door de toe­pas­sing van LED’s wor­den omge­to­verd in een groot […]