Dyna­mi­sche gevels

In tijd­schrift Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur (nr 9) staat de gevel cen­traal. De gevel heeft niet lan­ger alleen een bescherm­de func­tie. Na het groe­ne dak zijn er nu ook groe­ne gevels. Goed voor de leef­bar­heid en voor de opvang van fijn stof. En de gevel kan door de toe­pas­sing van LED’s wor­den omge­to­verd in een groot beeld­scherm of een wis­se­lend kleur­rijk opper­vlak. Ver­der zijn er inter­ac­tie­ve moge­lijk­he­den, bij­voor­beeld door de gevel te trans­for­me­ren in een bal­kon. En in de meest gea­van­ceer­de archi­tec­tuur, de zoge­naam­de blobs met onre­gel­ma­tig gekrom­de vlak­ken, vor­men de gevel en het dak één huid.(Stedebouw & Archi­tec­tuur, 18 decem­ber 2007).