Gevel­tuin­tjes: hoe zit het pre­cies?

In onze ste­den zijn er genoeg stra­ten waar­van de hui­zen geen voor­tuin heb­ben en waar­bij de gevel direct aan de straat grenst. Het kan soms een behoor­lijk grij­ze boel wor­den met al die ste­nen. In dit soort geval­len is het een goed idee om een gevel­tuin­tje aan te leg­gen. Met wei­nig moei­te cre­ëer je in […]

Groen boven alles… over de groe­ne daken in de groe­ne stad

Meer groe­ne daken in onze (groe­ne) ste­den: dat is één van de speer­pun­ten van De Groe­ne Stad. Wij schre­ven dan ook al vaak en enthou­si­ast over de vele voor­de­len die groe­ne daken bie­den. Eind 2014 is er door bran­che­ver­e­ni­ging VHG een web­si­te gelan­ceerd waar alle infor­ma­tie over groe­ne daken, groe­ne gevels en de ver­schil­len­de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den […]

Lunet­ten ver­rijkt met groot­ste pro­ject gevel­groen in Utrecht

De tien trap­por­ta­len van de vijf flats aan de Sim­plon­baan in Lunet­ten zijn ver­groend met groe­ne gevels. Voor­tui­nen zijn opge­knapt, fiets­klem­men aan­ge­legd en de por­tie­ken zijn opnieuw beschil­derd. Deze en ande­re ver­be­te­rin­gen dra­gen bij aan de kwa­li­teit van de wonin­gen en aan­trek­ke­lijk­heid van de open­ba­re ruim­te. Onlangs vier­den de buurt­be­wo­ners met direc­teur Trees van Haarst […]

Utrecht stelt extra geld beschik­baar voor meer dak- en gevel­groen

De gemeen­te Utrecht stelt extra geld beschik­baar om Utrech­ters te sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen of gevel­groen aan te bren­gen. Dat schrijft wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Duur­zaam­heid in een brief aan de gemeen­te­raad. Moch­ten Utrech­ters tot nu toe slechts ander­hal­ve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weg­ha­len voor […]

Groen boven alles Over dak- en gevel­groen als fun­da­ment onder de groe­ne stad

De groe­ne ruim­te in de stad staat zwaar onder druk. De gren­zen van de stads­uit­brei­ding lij­ken te zijn bereikt aan­ge­zien we natuur en land­schap wil­len bescher­men. Mul­ti­func­ti­o­neel ruim­te­ge­bruik van de ruim­te in de stad wordt een nood­zaak. Toe­pas­sing van dak- en gevel­groen is een zeer geschik­te manier om het opper­vlak aan groen in ste­den uit […]