Groen boven alles Over dak- en gevel­groen als fun­da­ment onder de groe­ne stad

De groe­ne ruim­te in de stad staat zwaar onder druk. De gren­zen van de stads­uit­brei­ding lij­ken te zijn bereikt aan­ge­zien we natuur en land­schap wil­len bescher­men. Mul­ti­func­ti­o­neel ruim­te­ge­bruik van de ruim­te in de stad wordt een nood­zaak. Toe­pas­sing van dak- en gevel­groen is een zeer geschik­te manier om het opper­vlak aan groen in ste­den uit te brei­den zon­der veel beslag te leg­gen op de open­ba­re ruim­te.

Het boek ‘Groen boven alles’ over­tuigt groe­ne dienst­ver­le­ners, bouw­be­drij­ven, pro­ject­ont­wik­ke­laars, ste­de­bouw­kun­di­gen en (landschaps)architecten met prak­ti­sche voor­beel­den en reken­mo­del­len van het belang van dak- en gevel­groen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt
U kunt hier deze bro­chu­re bestel­len

Ook inte­res­sant:
Dak­groen, gevel­groen, open­baar groen

Bron:
Plant Publi­ci­ty Hol­land
Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners
Ken­nis­cen­trum tri­ple E