Opge­lucht, groen ver­min­dert fijn­stof Eure­gi­on Semi­nar over de inzet van vege­ta­tie voor lucht­kwa­li­teit

Het besef dat groen een waar­de­vol­le bij­dra­gen is voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving is aan het groei­en. We besef­fen steeds meer dat we groen nodig heb­ben om onze ste­den leef­baar te hou­den.

Dit semi­nar vindt plaats op 15 mei 2007 en is de afslui­ting van het Eure­gio pro­ject ‘Ver­min­de­ring van Fijn­stof door groen’, een leer­tra­ject van 2 jaar waar­in de ste­den Duis­burg, Kre­feld, Nij­me­gen en Ven­lo heb­ben geëxperimenteerd met de inzet van groen voor het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit. Door stu­dies, ont­wer­pen, bere­ke­nin­gen en con­cre­te toe­pas­sin­gen heb­ben de ste­den erva­ring opge­daan met “lucht­groen”. De uit­kom­sten pre­sen­te­ren zij tij­dens dit semi­nar. Het semi­nar is opge­bouwd in samen­wer­king met de Flo­ri­a­de.

Doel­groep van dit semi­nar zijn amb­te­na­ren en bestuur­ders van gemeen­ten uit Neder­land en Duits­land, met een ver­ant­woor­de­lijk­heid in mili­eu, groen, stads­ver­nieu­wing of ste­den­bouw.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Link hier voor meer infor­ma­tie over dit sym­po­si­um

Ook inte­res­sant:
lucht­kwa­li­teit, fijn stof, beleid

Bron:
Gemeen­te Ven­lo
Bureau Eco­lo­gie en Land­bouw Wage­nin­gen