Rain­p­roof oplos­sin­gen voor de groe­ne stad

Het kli­maat ver­an­dert: dro­ge gebie­den wor­den dro­ger; nat­te gebie­den nat­ter. Weers­ex­tre­men nemen toe. In Neder­land valt soms even­veel regen in een uur als vroe­ger in een maand! De ste­nen stad heeft haar bewo­ners nodig om groe­ner, duur­za­mer én rain­p­roof te wor­den. Hoe zit dat? One World zet­te de pro­ble­men en de oplos­sin­gen op een rij. […]

Vijf weet­jes over hit­te in de stad

De eer­ste hit­te­golf van deze zomer heb­ben we alweer ach­ter de rug. En na een peri­o­de van slecht weer, ziet het er naar uit dat de zomer lang­zaam terug­komt. Met name in de ste­den kun­nen men­sen ech­ter over­last onder­vin­den van de hit­te. Omdat hit­te­gol­ven steeds vaker, lang­du­ri­ger en inten­ser zul­len voor­ko­men, pre­sen­teert de Uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen […]

De Groe­ne Stad pleit voor meer groen tegen oplo­pen­de scha­de door neer­slag

Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of juist peri­o­des van extre­me droog­te: het lijdt geen twij­fel dat ons kli­maat aan het ver­an­de­ren is. Deze ver­an­de­rin­gen vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen. De Groe­ne Stad pleit voor meer groen om het ver­an­der­de kli­maat het hoofd te kun­nen bie­den. Op 23 april bracht het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars een rap­port uit waar­in is bere­kend […]

Lan­de­lij­ke start Ope­ra­tie Steen­breek

Op woens­dag 28 janu­a­ri wordt een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in Leeu­war­den. Deze vormt de lan­de­lij­ke aftrap van Ope­ra­tie Steen­breek. Het doel van dit ini­ti­a­tief is om bur­gers te enthou­si­as­me­ren hun tuin en/of dak te ver­groe­nen. Ope­ra­tie Steen­breek wordt geor­ga­ni­seerd door KNNV, Hoge­school VHL, Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen, Maas­tricht Uni­ver­si­teit, Alter­ra, Wage­nin­gen UR, Haags Mili­eu­cen­trum en Enten­te Flo­ra­le Neder­land […]

Hoe we onze ste­den kli­maat­be­sten­dig kun­nen hou­den

Euro­pe­se ste­den zijn nog niet genoeg aan­ge­past aan kli­maat­ver­an­de­ring, en lopen dus extra risi­co onder extre­me weers­om­stan­dig­he­den zoals over­stro­min­gen of hit­te­gol­ven. De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor aan­pas­sing moet hel­der ver­deeld wor­den. Dat schrijft pro­mo­ven­da Hel­een Mees van de Uni­ver­si­teit Utrecht in haar proef­schrift. Kwets­baar Ste­den in Euro­pa krij­gen steeds meer te maken met over­last van kli­maat­ex­tre­men door […]