1 mil­joen euro voor het Amster­dam­se Bos

De Amstel­veen­se gemeen­te­raad heeft bij het vast­stel­len van de begro­ting 2012 inge­stemd met het voor­stel van het col­le­ge van B&W een bedrag van 1 mil­joen bij te dra­gen aan het Amster­dam­se Bos. In 2011 zijn Amster­dam en Amstel­veen met elkaar in gesprek gegaan over samen­wer­king bij het onder­houd van het Amster­dam­se Bos. Het bos wordt […]

Elf mil­joen euro voor spe­ci­aal actie­plan Haag­se Schil­ders­wijk

Met een spe­ci­aal actie­plan voor de Schil­der­wijk in Den Haag wor­den vroeg­tij­dig school­uit­val en over­last geven­de en cri­mi­ne­le jeugd­groe­pen aan­ge­pakt. Er komt ook gra­tis WiFi in par­ken, aan­leg van stads­land­bouw en er wordt een poli­tie­keur­merk inge­voerd om deze Haag­se kracht­wijk leef­baar­der maken. Ondanks flin­ke inzet telt de Schil­ders­wijk te veel werk­lo­zen en risi­co­ge­zin­nen. Er is […]

Gro­nin­gen krijgt 975.000 euro voor groe­ne­re wij­ken

Meer en bete­re groen­voor­zie­nin­gen in de Gro­ning­se wij­ken Kor­re­weg­wijk en De Hoog­te, zoals per­ken, nieu­we stads­moes­tui­nen en een eet­baar bos. Dat is moge­lijk dank­zij een extra bij­dra­ge van 975 dui­zend euro van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV). Naast het open­ba­re groen, wil Gro­nin­gen met de bewo­ners ook de privé-tuinen in bei­de wij­ken […]

1,7 mil­joen euro beschik­baar voor ver­be­te­ren groen­ge­bied Amers­foort

Het Water­win­ge­bied in Amers­foort krijgt een opknap­beurt van €1,7 mil­joen. Het col­le­ge van B&W heeft van­daag de rand­voor­waar­den bekend­ge­maakt voor het ver­be­te­ren van dit groen­ge­bied dat een belang­rij­ke func­tie ver­vult als ont­moe­tings­plek voor bewo­ners van de wij­ken Lien­dert, Rus­ten­burg en Schui­len­burg. Het Water­win­ge­bied blijft in zijn vol­le omvang behou­den en wordt op ver­schil­len­de pun­ten opge­knapt en […]

42 mil­joen Euro voor groen om de stad

Het kabi­net trekt de komen­de vier jaar 42 mil­joen uit voor groen om de stad. In 2013 moet in totaal 16.000 hec­ta­re aan groe­ne gebie­den rond de ste­den zijn gere­a­li­seerd. Dat blijkt uit het beleids­pro­gram­ma van het kabi­net dat op 14 juni jongst­le­den werd gepre­sen­teerd. Het kabi­net wil de kwa­li­teit van groen in de stad […]

12 mil­joen euro voor Amster­dams groen in 2007 en 2008

  Amster­dam gaat in 2007 en 2008 12 mil­joen euro inves­te­ren in gro­te par­ken, in de zoge­naam­de scheg­gen en klein groen in de buurt. Dit heeft wet­hou­der Vos (open­ba­re Ruim­te en Groen) in dit per­be­richt bekend gemaakt.