Berichten

De Amstelveense gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2012 ingestemd met het voorstel van het college van B&W een bedrag van 1 miljoen bij te dragen aan het Amsterdamse Bos.

In 2011 zijn Amsterdam en Amstelveen met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking bij het onderhoud van het Amsterdamse Bos. Het bos wordt door veel Amstelveners en andere omwonenden gebruikt. De gemeente Amsterdam voorziet sinds de aanleg in 1933 in de beheer- en investeringskosten voor het Bos. Uitkomst van de gesprekken is dat de gemeente Amstelveen eenmalig 1 miljoen euro bijdraagt aan het verbeteren van de infrastructuur in het Amsterdamse Bos. Van haar kant stemt Amsterdam in de stadsregio in met de wens van Amstelveen om in het kader van sociale woningtoewijzing haar vrije beleidsruimte te verhogen van 30% naar 50%, zodat zij meer sociale huurwoningen aan eigen bewoners kan aanbieden.

Meer groen
De beheerorganisatie van het Amsterdamse Bos heeft inmiddels een bestedingsplan voor de 1 miljoen euro opgesteld. Het bedrag wordt besteed aan structurele verbeteringen zoals het opknappen van de fiets- en wandelpaden in het zuidelijk bosdeel, een halfverharding bij parkeerterrein P1 bij het sportcomplex, een invalidentoegang voor het Bostheater, meer groen in de directe omgeving van het bezoekerscentrum en de aanleg van een avontuurlijke speelplaats. Daarnaast voorziet het plan in de aanpak van een aantal knelpunten, zoals wateroverlast op het parkeerterrein aan de Nieuwe Kalfjeslaan en drassige plekken in de grote speelweide.

Profijt
Wethouder Groen en Recreatie John Levie (BBA): “Het college vindt de Amsterdamse bestedingen goed gekozen. Met de Amstelveense bijdrage verbetert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Bos voor sport en recreatie. Daar hebben Amstelveners en Amsterdammers profijt van.”

Amstelveen en Amsterdam hebben de intentie uitgesproken om met elkaar in gesprek te blijven over verdergaande samenwerking over het Amsterdamse Bos.

Bron:
Gemeente Amstelveel 

 

 

 

 

 

Met een speciaal actieplan voor de Schilderwijk in Den Haag worden vroegtijdig schooluitval en overlast gevende en criminele jeugdgroepen aangepakt. Er komt ook gratis WiFi in parken, aanleg van stadslandbouw en er wordt een politiekeurmerk ingevoerd om deze Haagse krachtwijk leefbaarder maken.

Ondanks flinke inzet telt de Schilderswijk te veel werklozen en risicogezinnen. Er is te veel criminaliteit en te weinig bewoners spreken de Nederlandse taal. Er zijn te weinig redenen om er te wonen en het is te moeilijk om een vervolgstap te maken. Ook om deze redenen komt wethouder Norder (stadsontwikkeling, volkshuisvesting en integratie) met een gericht actieplan om de Haagse Schilderswijk vooruit te helpen.

Van krachtwijk naar kansenwijk
Norder: “De Haagse Schilderswijk is een echte wereldwijk. Er wonen mensen uit alle windrichtingen van de wereld. Maar er zijn ook problemen. Deze zijn zo dominant dat de wijk zich niet kan ontwikkelen. Dat is voor mij onacceptabel. Ik geloof er in dat we met een gezamenlijke en gerichte aanpak samen mét de bewoners en mét de professionals de wijk vooruit kunnen helpen. Van krachtwijk naar kansenwijk, dat is de ambitie. Een wijk waar de bewoners de kans hebben om een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen te op te bouwen.’
 
Actieplan bestaat uit twee onderdelen
Het actieplan Schilderswijk bestaat uit twee onderdelen: de basis op orde en nieuwe dynamiek. Zo moet de leefbaarheid en veiligheid substantieel verbeterd worden. Ook moeten er meer mensen aan het werk en moeten meer jongeren een startkwalificatie behalen. Daarbij moet de leefsituatie van de kwetsbare huishoudens  verbeterd zijn. Belangrijk is ook om nieuwe bewoners naar de wijk te krijgen; studenten, jongeren en startende ondernemers. Zij spelen een belangrijke rol bij de vernieuwing.

Lees ook

Bron:
Gemeente Den Haag
 

 

Meer en betere groenvoorzieningen in de Groningse wijken Korrewegwijk en De Hoogte, zoals perken, nieuwe stadsmoestuinen en een eetbaar bos. Dat is mogelijk dankzij een extra bijdrage van 975 duizend euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naast het openbare groen, wil Groningen met de bewoners ook de privé-tuinen in beide wijken verbeteren.

Groningen gebruikt het extra geld om samen met de wijkbewoners en de scholen bestaande plannen nog beter uit te voeren. Uitgangspunt is dat de wijkbewoners en scholen een actieve rol krijgen bij de invulling van de projecten. Wethouder Jannie Visscher ondertekende daarvoor op maandag 7 december in Den Haag een convenant met minister Gerda Verburg van LNV, samen met de gemeenten Deventer, Alkmaar, Eindhoven en Den Haag.

Perkjes en geveltuinen
Groningen is van plan om extra te investeren in de huidige groenprojecten in De Hoogte en de Korrewegwijk, denk hierbij aan kleinschalig groen zoals kleine perkjes rondom bomen, geveltuintjes.

Groen zorgt voor sociale cohesie
Op stukken grond die tijdelijk braak liggen, wil de gemeente stadsmoestuinen aanleggen. Ook wil ze een ‘eetbaar’ bos met fruit- en notenbomen voor de wijkbewoners planten. De gemeente gaat er vanuit dat de wijken door de extra investeringen niet alleen groener en afwisselender worden, maar dat ook de onderlinge contacten tussen de wijkbewoners toenemen.

Krachtwijken
In totaal maakt minister Verburg voor de komende drie jaren 3,8 miljoen euro vrij voor meer groen in de Nederlandse krachtwijken. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode elk 975 duizend euro. Deventer en Alkmaar ontvangen elk 430 duizend euro. Eerder dit jaar stelde minister Verburg 7,8 miljoen euro beschikbaar voor de andere krachtwijken. Onder meer Amsterdam en Utrecht ontvingen toen extra geld voor groenvoorzieningen.

Bron:
Gemeente Groningen

 

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. 

Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en verbeterd. Het geld zal onder meer worden gebruikt om de toegankelijkheid van het park te verbeteren en voor het versterken van de ecologie, zoals het behouden en het zichtbaar maken van houtwallen en knotbomen en het verbeteren van recreatiemogelijkheden. De verbeteringen moeten zorgen voor meer verbinding tussen het park en de omliggende wijken.

Groenbeheerplan ontwikkelen
De gemeente gaat hiervoor samen met bewoners een groenbeheerplan ontwikkelen. Het uitgangspunt van dit plan is om het park, waarin tot 2002 nog drinkwater werd gewonnen, nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor buurtbewoners.

Van het totaalbedrag is ruim €1,2 miljoen afkomstig uit het budget van Amersfoort Vernieuwt, vier ton is beschikbaar gesteld door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en het overige bedrag komt uit het budget voor groenonderhoud.

Bron:
Gemeente Amersfoort

 

Het kabinet trekt de komende vier jaar 42 miljoen uit voor groen om de stad. In 2013 moet in totaal 16.000 hectare aan groene gebieden rond de steden zijn gerealiseerd. Dat blijkt uit het beleidsprogramma van het kabinet dat op 14 juni jongstleden werd gepresenteerd. Het kabinet wil de kwaliteit van groen in de stad verbeteren en de verbinding tussen stad en platteland versterken. Volgens minister Gerda Verburg van het  ministerie van LNV kan meer ‘groen om de hoek’ problemen op het gebied van gezondheid, integratie en sociale samenhang oplossen.

 

Amsterdam gaat in 2007 en 2008 12 miljoen euro investeren in grote parken, in de zogenaamde scheggen en klein groen in de buurt. Dit heeft wethouder Vos (openbare Ruimte en Groen) in dit perbericht bekend gemaakt.