42 mil­joen Euro voor groen om de stad

Het kabi­net trekt de komen­de vier jaar 42 mil­joen uit voor groen om de stad. In 2013 moet in totaal 16.000 hec­ta­re aan groe­ne gebie­den rond de ste­den zijn gere­a­li­seerd. Dat blijkt uit het beleids­pro­gram­ma van het kabi­net dat op 14 juni jongst­le­den werd gepre­sen­teerd. Het kabi­net wil de kwa­li­teit van groen in de stad ver­be­te­ren en de ver­bin­ding tus­sen stad en plat­te­land ver­ster­ken. Vol­gens minis­ter Ger­da Ver­burg van het  minis­te­rie van LNV kan meer ‘groen om de hoek’ pro­ble­men op het gebied van gezond­heid, inte­gra­tie en soci­a­le samen­hang oplos­sen.