Cri­sis­tijd leidt tot ver­snel­de ver­an­de­ring en gro­te­re cre­a­ti­vi­teit in groen­sec­tor

Aan de weten­schap dat groen waar­de heeft, wordt niet getornd. Ook niet in cri­sis­tijd. Maar om te kun­nen blij­ven inves­te­ren in groen moe­ten bur­ger­ini­ti­a­tie­ven meer ruim­te krij­gen, belem­me­ren­de bureau­cra­tie en regel­ge­ving wor­den inge­perkt, ande­re samen­wer­kings­ver­ban­den wor­den gesmeed, en nieu­we ver­dien­mo­del­len wor­den geïmplementeerd. Daar­mee hoeft een cri­sis niet te lei­den tot som­be­re voor­uit­zich­ten voor het groen, […]

Pro­gram­ma bekend van Nati­o­na­le Groen­dag met als the­ma Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de VNG, Platform31/Nicis Insti­tu­te, het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012 in Erme­lo. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd. Het och­tend­pro­gram­ma staat in het teken van het con­gres, waar­in het the­ma zowel op macro- als op micro­ni­veau aan de orde komt. In de mid­dag […]

Voor­aan­kon­di­ging Nati­o­na­le Groen­dag, met als the­ma ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Platform31 (voor­ma­lig Nicis Insti­tu­te), het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd. In het och­tend­ge­deel­te zul­len de vol­gen­de vra­gen aan bod komen: Wat is de rol van groen in cri­sis­tijd? Is dat een kos­ten­post […]

Ver­slag van ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd’

Kaders stel­len en effec­tief ver­wach­tings­ma­na­ge­ment zijn belang­rijk om als gemeen­te ste­de­lijk groen met inzet van bur­gers moge­lijk te maken. Het blijkt een effec­tie­ve stra­te­gie te zijn om bewo­ners te wij­zen op de kans op waar­de­stij­ging van hun gebied door aan­we­zig groen. Bewo­ners lij­ken zich meer in te wil­len span­nen voor eet­baar groen dan voor esthe­tisch […]

Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’

Groen is geen kos­ten­post, groen loont! Wonin­gen en bedrijfs­pan­den in een aan­trek­ke­lij­ke omge­ving leve­ren meer geld op, nodi­gen bewo­ners uit tot ont­moe­ten, en een groe­ne func­tie kan leeg­staan­de ruim­te weer een zin­vol­le invul­ling geven. Het Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’ vindt plaats op  vrij­dag 25 mei 2012 en wordt geor­ga­ni­seerd door Nicis Insti­tu­te. De bud­get­ten […]