Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’

Groen is geen kos­ten­post, groen loont! Wonin­gen en bedrijfs­pan­den in een aan­trek­ke­lij­ke omge­ving leve­ren meer geld op, nodi­gen bewo­ners uit tot ont­moe­ten, en een groe­ne func­tie kan leeg­staan­de ruim­te weer een zin­vol­le invul­ling geven. Het Ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’ vindt plaats op  vrij­dag 25 mei 2012 en wordt geor­ga­ni­seerd door Nicis Insti­tu­te.

De bud­get­ten voor ste­de­lij­ke ver­nieu­wing en de inrich­ting van bedrij­ven­ter­rei­nen zijn door de cri­sis opge­droogd. Er is spra­ke van gro­te leeg­stand op bedrij­ven­ter­rei­nen. Het risi­co van ver­loe­de­ring ligt op de loer. Al dan niet tij­de­lij­ke groe­ne invul­lin­gen van leeg­stand en braak­lig­gen­de bouw­gron­den kun­nen een oplos­sing bie­den en soci­a­le en eco­no­mi­sche meer­waar­de toe­voe­gen aan gebie­den. Wer­ken aan maat­schap­pe­lij­ke opga­ven en cre­ë­ren van waar­de door het gebruik van groen kan de over­heid niet alleen. Krim­pen­de bud­get­ten maken het nood­za­ke­lijk om te wer­ken aan nieu­we coa­li­ties, of het opnieuw uit­vin­den van de oude. De cen­tra­le vraag is hoe en van­uit wel­ke rol­len over­heid, bedrijfs­le­ven, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en bur­gers kun­nen samen­wer­ken aan groe­ne oplos­sin­gen voor maat­schap­pe­lij­ke opga­ven.


Par­ti­ci­pan­ten
Het ken­ni­sa­te­lier  maakt deel uit van het ken­nis­pro­gram­ma ‘Vita­le stad, groe­ne stad’ waar­in ook het minis­te­rie van EL&I, VNG en Enten­te Flo­ra­le par­ti­ci­pe­ren. Het gast­heer­schap van de bij­een­komst ligt in han­den van bur­ge­mees­ter Lucas Bol­si­us (Amers­foort).

Meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma en aan­mel­den »