Poli­tiek onder­kent belang van leef­ba­re, groe­ne ste­den

Twee­de Kamer steunt lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur inclu­sie­ve ste­den’ De Groe­ne Stad is zeer ver­heugd dat de motie van Jac­co Geurts (CDA) — onder­steund door D66 en de CU — met een rui­me meer­der­heid is aan­ge­no­men in de Twee­de Kamer. Geurts pleit voor de tot­stand­ko­ming van een lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur inclu­sie­ve ste­den’. De gevol­gen van de […]

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen op 6 febru­a­ri a.s. samen

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen samen op De Groe­ne Stad Char­ta Bij­een­komst in de Twee­de Kamer. Spre­ker is o.a. het CDA Twee­de Kamer­lid Jac­co Geurts Wan­neer? Woens­dag 6 febru­a­ri 2019 van 15.00 tot 17.30 uur. Waar? Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort in het Twee­de Kamer­ge­bouw in Den Haag. Eén van de acti­vi­tei­ten van stich­ting De […]

CDA Amers­foort wil her­plant voor gekap­te bomen

Bomen die in de Amers­foort­se wijk Vat­horst wor­den gekapt, ver­die­nen een her­plant elders in de nieuw­bouw­wijk. Het CDA-raads­­lid Ine­ke Pon­gers vindt dat er de laat­ste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieu­we wonin­gen. “Vat­horst heeft een dras­ti­sche ach­ter­uit­gang beleefd in het aan­tal bomen/houtwallen en daar­mee is ook het groe­ne karak­ter com­pleet ver­an­derd.”        “Nabij het ter­rein […]

CDA Amstel­veen ini­ti­a­tief­ne­mer aan­leg groe­ne daken

Het col­le­ge van B&W heeft het idee van de loka­le CDA-frac­­tie om in Amstel­veen meer ‘groe­ne daken’ te rea­li­se­ren omarmd. Om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren, vindt het CDA Amstel­veen het van belang dat de gemeen­te met de woning­bouw­cor­po­ra­ties in over­leg treedt over inves­te­rin­gen in nieuw­bouw­pro­jec­ten en dat ver­der de moge­lijk­he­den van subsidiëring […]

CDA Lei­den kiest voor groen

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van CDA Lei­den dat onlangs is ver­sche­nen, schrijft de par­tij dat de leef­baar­heid van de stad ver­der moet wor­den ver­sterkt. Door meer bomen en plan­ten in de wij­ken te plaat­sen, wordt de leef­baar­heid van de woon­om­ge­ving ver­groot. De diver­se par­ken in stad, zoals het Plant­soen, Van der Werf­park, de Tuin van Noord […]