Berichten

Tweede Kamer steunt landelijk programma ‘natuur inclusieve steden’
De Groene Stad is zeer verheugd dat de motie van Jacco Geurts (CDA) – ondersteund door D66 en de CU – met een ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer.
Geurts pleit voor de totstandkoming van een landelijk programma ‘natuur inclusieve steden’. De gevolgen van de verstedelijking voor de natuur moet meer aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de bouw van nieuwe woningen, maar ook om bestaande wijken. Er moet meer aandacht worden gegeven aan groen in de straten. Bij het opstellen van het programma moeten volgens Geurts steden, provincies, natuurvrijwilligers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen gaan werken.
Achtergrond van de motie is het feit dat in de afgelopen decennia steeds meer landbouwgrond en natuur is opgeofferd om de bevolkingsgroei, vestiging van bedrijven en aanleg van wegen op te vangen. Tussen 1950 en 2016 is zo’n 550.000 hectare grond aan de landbouw onttrokken. In een studie van de Universiteit van Amsterdam is onlangs vastgesteld dat vanaf 2003 alleen al binnen de A10 Ring al zo’n 550 voetbalvelden aan natuur is verdwenen.
Geurts: ‘Dat is ongehoord veel en krijg je ook nooit meer terug. Steden pakken hun verantwoordelijkheid niet. Als dit zo doorgaat, verandert ons land steeds meer in een Stenen Stad. Er is een grote behoefte en noodzaak om flink bij te bouwen, maar die woonwijken moeten ook leefbaar zijn. Hou die natuur dicht bij mensen, dat is bovendien hartstikke gezond. Daarom wordt het hoog tijd dat de minister de regie pakt.’
In de landbouw wordt steeds meer rekening gehouden met de natuur. Ook in de steden moet dat gebeuren. ‘Groen’ moet in de plannen worden opgenomen, er is veel kennis over welke planten en bomen geschikt zijn voor bermen en plantsoenen. Daarmee gewapend moeten we streven naar het behoud van biodiversiteit en – liever nog – naar uitbreiding van het aantal soorten planten en dieren.
Volgens de indieners van de motie moet er ook in de steden meer worden gekeken hoe we ruimte houden voor de natuur. De bevolking groeit door richting de 20 miljoen. Om de natuur ‘dichtbij te houden’ moeten we gericht nagaan hoe dat in onze steden kan worden ingepast. Dat heeft niet alleen positieve effecten als het gaat om het tegengaan van wateroverlast of luchtvervuiling, maar ook voor de leefbaarheid.
De motie die Geurts indiende voor meer natuur in de steden kreeg een positief oordeel van LNV-minister Schouten en werd met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Hierdoor zijn nu de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan zet.

SAVE THE DATE! Politiek en praktijk komen samen op De Groene Stad Charta Bijeenkomst in de Tweede Kamer. Spreker is o.a. het CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts
Wanneer? Woensdag 6 februari 2019 van 15.00 tot 17.30 uur.
Waar? Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in het Tweede Kamergebouw in Den Haag.
Eén van de activiteiten van stichting De Groene Stad is dat ze zich als kennisplatform richt op de beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat doen we richting gemeenten en provincies, maar ook op landelijk niveau. Met regelmaat brengen we het belang van ‘natuurlijk groen’ onder de aandacht van Kamerleden en hun beleidsmedewerkers.
Een actueel thema is natuurinclusief bouwen. De Groene Stad pleit hier al langer voor. Achtergrond is natuurlijk de grote uitdaging om bij een groeiende bevolking voldoende nieuwe woningen te bouwen, maar tegelijkertijd de leefbaarheid van de steden op peil te houden en de landelijke gebieden te ontzien. De Groene Stad vindt het van groot belang dat we de steden leefbaar houden terwijl het gebruik intensiever wordt.
De Groene Stad Charta bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwspoort op woensdag 6 februari van 15.00 tot 17.30 uur. Het programma is nog niet definitief, maar zeker is dat Tweede Kamerlid Jacco Geurts zal spreken. We zijn in overleg met andere sprekers en gasten van ministeries, steden, provincies en uit de vastgoedsector. De rol van stichting De Groene Stad is om kennis vanuit de wetenschap en praktijk te vertalen in suggesties voor nieuw beleid van gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Belangenbehartiging en lobby dus. Jazeker, maar altijd gebaseerd op een solide fundament van inhoudelijke argumenten.
Motie Geurts
De Groene Stad was zeer verheugd dat begin november de motie van Jacco Geurts (CDA) – ondersteund door D66 en de CU – met een ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. Geurts pleit voor de totstandkoming van een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. De gevolgen van de verstedelijking voor de natuur moet meer aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de bouw van nieuwe woningen, maar ook om bestaande wijken. Er moet meer aandacht worden gegeven aan groen in de straten. Bij het opstellen van het programma moeten volgens de motie Geurts steden, provincies, natuurvrijwilligers en de meest betrokken ministeries samen gaan werken.
Aanwezig zijn op 6 februari in Den Haag? Dat kan maar laat het ons wel even weten via een emailbericht want er zijn beperkt aantal plaatsen. Stuur een bericht naar info@degroenestad.nl en u krijgt van ons een bevestiging.

Bomen die in de Amersfoortse wijk Vathorst worden gekapt, verdienen een herplant elders in de nieuwbouwwijk. Het CDA-raadslid Ineke Pongers vindt dat er de laatste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieuwe woningen. “Vathorst heeft een drastische achteruitgang beleefd in het aantal bomen/houtwallen en daarmee is ook het groene karakter compleet veranderd.”       

“Nabij het terrein van Voetbalvereniging VOP te Vathorst zijn in het voorjaar 2011 zo’n 37 bomen gekapt, te weten 9 eiken, 7 lindes en 21 elzen”, zo heeft Pongers uitgezocht. “Dit ten behoeve van de uitbreiding van de accommodatie van voetbalvereniging VOP in Vathorst”.

Herplant van monumentale bomen
In de verleende vergunning, die afgelopen januari is afgegeven, wordt volgens haar met geen woord gerept over enige herplant van de betreffende bomen. 

Met name de monumentale eikenbomen en lindebomen verdienen volgens haar een herplant in Vathorst en/of Hooglanderveen. “Gezien de historie van Vathorst, waarbij de laatste 10 jaar fors gekapt is, wil het CDA dat bomen in dit gebied worden herplant”, zo schrijft Pongers aan het college van burgemeester en wethouders.

Bron:
CDA Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het college van B&W heeft het idee van de lokale CDA-fractie om in Amstelveen meer ‘groene daken’ te realiseren omarmd. Om de aanleg van groene daken te stimuleren, vindt het CDA Amstelveen het van belang dat de gemeente met de woningbouwcorporaties in overleg treedt over investeringen in nieuwbouwprojecten en dat verder de mogelijkheden van subsidiëring in brede zin worden onderzocht.

Groene daken worden gezien als een geschikt middel om het zogenaamde ‘hitte-eiland’ effect van de binnenstad te temperen en bieden de mogelijkheid om de waterbergingsopgave in verstedelijkt gebied te realiseren.

Vertalen naar concreet beleid
Het streven om groene daken ook in Amstelveen te gaan toepassen in het kader van Duurzaam samen wonen en leven is door het college opgenomen in de Politieke Agenda 2010-2014. Het CDA vindt het van belang dat dit uitgangspunt in concreet beleid wordt vertaald. Daarom heeft het CDA in de vergadering van de Commissie RWN van 8 maart 2011 voorgesteld om in het ruimtelijke ordeningsbeleid de mogelijkheden voor de aanleg van groene daken te verruimen. Het CDA is blij dat het college dit voorstel in de Beleidsregels planologische afwijkingen heeft overgenomen en ziet het als een belangrijke stap op weg naar verduurzaming van bestaande en nieuw te bouwen woningen.

Bron:
CDA Amstelveen

In het verkiezingsprogramma van CDA Leiden dat onlangs is verschenen, schrijft de partij dat de leefbaarheid van de stad verder moet worden versterkt. Door meer bomen en planten in de wijken te plaatsen, wordt de leefbaarheid van de woonomgeving vergroot.

De diverse parken in stad, zoals het Plantsoen, Van der Werfpark, de Tuin van Noord en Bos van Bosman, moeten nu en in de toekomst met zorg worden onderhouden. CDA Leiden pleit er dan ook voor dat er in deze parken niet gebouwd gaat worden. De partij wil juist, waar het mogelijk is, het groene karakter versterken.

Bron:
CDA Leiden