CDA Amstel­veen ini­ti­a­tief­ne­mer aan­leg groe­ne daken

Het col­le­ge van B&W heeft het idee van de loka­le CDA-frac­tie om in Amstel­veen meer ‘groe­ne daken’ te rea­li­se­ren omarmd. Om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren, vindt het CDA Amstel­veen het van belang dat de gemeen­te met de woning­bouw­cor­po­ra­ties in over­leg treedt over inves­te­rin­gen in nieuw­bouw­pro­jec­ten en dat ver­der de moge­lijk­he­den van subsidiëring in bre­de zin wor­den onder­zocht.

Groe­ne daken wor­den gezien als een geschikt mid­del om het zoge­naam­de ‘hitte-eiland’ effect van de bin­nen­stad te tem­pe­ren en bie­den de moge­lijk­heid om de water­ber­gings­op­ga­ve in ver­ste­de­lijkt gebied te rea­li­se­ren.

Ver­ta­len naar con­creet beleid
Het stre­ven om groe­ne daken ook in Amstel­veen te gaan toe­pas­sen in het kader van Duur­zaam samen wonen en leven is door het col­le­ge opge­no­men in de Poli­tie­ke Agen­da 2010–2014. Het CDA vindt het van belang dat dit uit­gangs­punt in con­creet beleid wordt ver­taald. Daar­om heeft het CDA in de ver­ga­de­ring van de Com­mis­sie RWN van 8 maart 2011 voor­ge­steld om in het ruim­te­lij­ke orde­nings­be­leid de moge­lijk­he­den voor de aan­leg van groe­ne daken te ver­rui­men. Het CDA is blij dat het col­le­ge dit voor­stel in de Beleids­re­gels pla­no­lo­gi­sche afwij­kin­gen heeft over­ge­no­men en ziet het als een belang­rij­ke stap op weg naar ver­duur­za­ming van bestaan­de en nieuw te bou­wen wonin­gen.

Bron:
CDA Amstel­veen