CDA Lei­den kiest voor groen

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van CDA Lei­den dat onlangs is ver­sche­nen, schrijft de par­tij dat de leef­baar­heid van de stad ver­der moet wor­den ver­sterkt. Door meer bomen en plan­ten in de wij­ken te plaat­sen, wordt de leef­baar­heid van de woon­om­ge­ving ver­groot.

De diver­se par­ken in stad, zoals het Plant­soen, Van der Werf­park, de Tuin van Noord en Bos van Bos­man, moe­ten nu en in de toe­komst met zorg wor­den onder­hou­den. CDA Lei­den pleit er dan ook voor dat er in deze par­ken niet gebouwd gaat wor­den. De par­tij wil juist, waar het moge­lijk is, het groe­ne karak­ter ver­ster­ken.

Bron:
CDA Lei­den