Michel Lin­ter­mans: klei­ne groe­ne aan­pas­sin­gen geven grijs gebied al enor­me boost

Michel Lin­ter­mans is de voor­zit­ter van Coö­pe­ra­tie Sta­ti­ons­park Deur­ne dat als doel heeft om bedrij­vi­ge en groe­ne woon‑, werk- en leef­om­ge­ving rond­om het NS-sta­­ti­on Deur­ne te ont­wik­ke­len en in stand te hou­den. De Groe­ne Stad sprak hem over zijn ini­ti­a­tief en de bij­dra­ge die groen levert aan het ver­be­te­ren van een leef­om­ge­ving. U bent de […]

Bur­gers den­ken mee in Stad­labs over West­broek­park en Sche­ve­ning­se Bos­jes

In sep­tem­ber 2016 start de gemeen­te met stads­ge­sprek­ken in de vorm van Stadslabs over de toe­komst van het West­broek­park en de Sche­ve­ning­se Bos­jes inclu­sief de Water­par­tij. Deze Stadslabs vor­men de eer­ste fase van het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject om te komen tot een nieuw plan voor de toe­komst van dit gebied. De deel­ne­mers aan de Stadslabs wordt gevraagd […]

Sin­gel in Utrecht groe­ner dank­zij groe­ne belan­gen­be­har­ti­ging omwo­nen­den

Een ver­fris­sen­de duik van­af de Heren­brug in het koe­le water. Het was don­der­dag­mid­dag in de zin­de­ren­de hit­te een aan­trek­ke­lij­ke optie als start­sein voor de ver­groe­ning van de Utrecht­se sin­gel. Ver­stan­di­ger was het ech­ter om Hoog­heem­raad Jan­sen op de Haar en wet­hou­der Gel­dof van­af een boot­je een wil­gen­te­nen­bol met drijf­blad­plan­ten en een mos­sel­krat in het water […]

Egbert Roozen pre­sen­teert Leven­de Tuin op Dag van de Stads­land­bouw

Ver­groe­ning van de bebouw­de omge­ving was hoofd­the­ma tij­dens de goed­be­zoch­te ‘Dag van de Stads­land­bouw’, een groot­se mani­fes­ta­tie in de Bra­ban­t­hal­len in ’s‑Hertogenbosch op 4 juni jl. Alle denk­ba­re aspec­ten, kan­sen en opties voor de ver­bin­ding van stad en agra­ri­sche omge­ving kwa­men aan de orde. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG greep de gele­gen­heid aan om […]

Har­der­wijk­se bezui­ni­gin­gen lei­den tot groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de Gel­der­se gemeen­te Har­der­wijk legt de gemeen­te­raad nieu­we plan­nen voor om met bestaan­de mid­de­len de open­ba­re ruim­te op een hoger kwa­li­teits­ni­veau te krij­gen. In het inte­graal beheer­plan ‘Samen kleu­ren we de Stad’ wordt de voor­stel­len voor wijkaan­pak beschre­ven en komen alle facet­ten van de open­ba­re ruim­te aan de […]