Bij­zon­de­re bomen­trans­fer: drie pla­ta­nen van Bre­da naar Steen­ber­gen

Een bij­zon­de­re bomen­trans­fer: de Breda­se wet­hou­der Boaz Adank draagt vrij­dag­och­tend 9 maart in het sta­ti­ons­ge­bied in Bre­da drie vol­was­sen pla­ta­nen van zo’n twaalf meter hoog over aan zijn Steen­berg­se ambt­ge­noot Cors Zijl­mans. De bomen gaan direct op diep­la­ders naar de Oost-Groe­­ne­­weg in Steen­ber­gen waar zij later die och­tend wor­den ont­van­gen door kin­de­ren van de Maria […]

TOP 10 BOMEN PROVINCIE ZUID-HOLLAND BEKEND

   De oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land    De Bomenstich­ting heeft vorig jaar de ‘Bomen van de Ere­klas­se’ geïn­tro­du­ceerd. Daar­in krij­gen de oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land een plaats. Deze ‘top­pers’ zijn opge­no­men in het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. Iede­re maand wordt de ‘Top 10’ van één van […]

Euro­pean City of Trees Award 2018

Heeft uw gemeen­te een inno­va­tief bomen­be­leid? Doe mee! Bomen spe­len een belang­rij­ke rol in de ste­de­lij­ke omge­ving. Ze leg­gen CO2 vast en fil­te­ren fijn­stof. Ook zor­gen ze voor ver­koe­ling en water­ber­ging. Steeds meer gemeen­ten zijn zich bewust van deze waar­de­vol­le dien­sten van bomen en onder­ne­men gerich­te actie om hun bomen­be­stand goed te behe­ren. Zet uw […]

Digi­ta­le bomen­kaart in Lely­stad en Amster­dam

De gemeen­te Lely­stad heeft een digi­ta­le Bij­zon­de­re Bomen­kaart samen­ge­steld. Aan­vra­gers kun­nen zo direct zien of voor het kap­pen van de boom een ver­gun­ning ver­eist is. De kaart is geac­tu­a­li­seerd en geeft aan voor wel­ke bomen een kap­ver­gun­ning dient te wor­den aan­ge­vraagd. Voor ande­re gemeen­te­lij­ke bomen han­teert de gemeen­te het kap­be­slis­sin­gen­sys­teem. Bij die bomen zal de […]

Wan­de­ling langs bij­zon­de­re bomen in Rot­ter­dam

Op de meest ver­ras­sen­de plek­ken in het cen­trum van Rot­ter­dam kom je bij­zon­de­re bomen met een ver­haal tegen. Gemeen­te Rot­ter­dam heeft een wan­del­rou­te van onge­veer vier kilo­me­ter gemaakt langs deze bomen. Ga op pad en ervaar natuur ín de stad. Bomen met een ver­haal Deze wan­del­rou­te vol beziens­waar­dig­he­den neemt je mee langs bij­zon­de­re bomen in […]